Få dagpenge med en social- og sundhedshjælper uddannelse

tilbage til oversigt

Emneord for denne vejledende udtalelse: A-kasse - Dagpenge - Sosu-uddannelse - Nyuddannet - Erhvervsmæssig uddannelse

Dato: 05-11-2013

Resumé

Vejledende udtalelse om ret til at blive optaget som nyuddannet i en a-kasse på baggrund af uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

Udtalelsen gennemgår, de forløb inden for uddannelsen, der giver ret til at blive optaget som nyuddannet i en a-kasse.

Vejledende udtalelse

Styrelsen er klagemyndighed i forhold til de afgørelser, som a-kasserne træffer. Vi kan derfor kun vejlede generelt om reglerne. Det er a-kasserne, som i fornødent omfang skal yde vejledning og bistand til kassernes medlemmer, hvis de har behov for det.

Styrelsen kan generelt udtale følgende:
For at kunne opnå ret til dagpenge på baggrund af uddannelse (dimittendrettigheder), skal man have gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Social- og sundhedsuddannelsen er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1117 af 18/08/2016 om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper.

Du spørger nærmere bestemt, om alle forløb af uddannelsen til social- og sundhedshjælper opfylder varighedskravet og dermed giver dimittendrettigheder. Derfor vil vi i det følgende forholde os til de mulige forløb, som gælder for netop social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer 2 år og 2 måneder, inklusiv grundforløbet.
Heraf har grundforløbet en varighed på ½ - 1 år afhængigt af dine forudsætninger. Hovedforløbet til social- og sundhedshjælper varer 1 år og 2 måneder.

For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller voksne (euv-forløb), varer uddannelsens hovedforløb 1 år og 2 måneder.

Hvordan dit uddannelsesforløb kommer til at se ud, afhænger af om du er under eller over 25 år

Er du under 25 år, og skolen har vurderet, at du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en kompetencevurdering inden for de første 2 uger. En kompetencevurdering er en vurdering af dine uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer. Denne vurdering indgår i grundlaget for din uddannelsesplan og kan medføre at uddannelsesforløbet afkortes.

Er du over 25 år, skal du på et særligt tilrettelagt voksenforløb.
Voksenforløbet kan se ud på tre forskellige måder. Hvordan forløbet ser ud afhænger af hvilke tidligere uddannelser du har og dine erhvervskompetencer. Det får du vurderet inden din uddannelsesplan bliver lagt, og det kaldes en realkompetencevurdering.

Hvis du har arbejdet inden for sundhedsområdet eller har en anden uddannelse kan du få afkortning af social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Vi vil i denne vejledende udtalelse tage stilling til, hvad der kan indgå i uddannelsens varighed ifølge reglerne på arbejdsløshedsforsikringens område, og hvorvidt de forskellige uddannelsesforløb kan give dimittendrettigheder.

1) Grundforløbet med kompetence til social- og sundhedsuddannelsen
Grundforløbet med kompetence til social- og sundhedsuddannelsen kan efter vores opfattelse indgå i uddannelsens varighed, hvis det er gennemført som en del af den aktuelle uddannelse til social- og sundhedshjælper, dvs. hvis grundforløbet og hovedforløbet udgør en samlet uddannelse.

Flere selvstændige uddannelser, hvor hver enkelt uddannelse er normeret til at vare mindre end 18 måneder, kan ikke blive sammenstykket og kan derfor ikke give dimittendrettigheder.

En uddannelse betragtes som samlet, når
1) der er tidsmæssig sammenhæng mellem de forskellige dele af uddannelsen,
2) der er en fagmæssig sammenhæng, og
3) den første del af uddannelsen er en nødvendig forudsætning for den næste del af uddannelsen.

En uddannelse til social- og sundhedshjælper, der består af et grundforløb med kompetence til social- og sundhedsuddannelsen og hovedforløbet, vil efter vores opfattelse kunne give dimittendrettigheder, hvis der er en tidsmæssig sammenhæng mellem grundforløbet og hovedforløbet, og hvis grundforløbet er en nødvendig forudsætning for at starte på hovedforløbet. Det er vores vurdering, at det uden videre kan forudsættes, at der er en fagmæssig sammenhæng, hvis grundforløbet med kompetence til social- og sundhedsuddannelsen er omfattet af samme bekendtgørelse som hovedforløbet.

2) Uddannelse, arbejdserfaring eller anden relevant erfaring
Har man relevant erhvervserfaring erhvervet efter folkeskolens afslutning, kan man få forkortet uddannelsens varighed. Uddannelsens præcise varighed vil herefter være afhængig af, hvor meget godskrivning du kan få.

Hvis du har mere end to års relevant erhvervserfaring, kan du får godskrevet hele grundforløbet og hele praktikuddannelsen i hovedforløbet.

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.

Har du mindre end 2 års relevant erhvervserfaring, men minimum 8 måneder inden for relevante arbejdsområder, afkortes din uddannelse til social- og sundhedshjælper med 3 måneder af praktikuddannelsen.

Læs mere om hvordan erhvervserfaring kan afkorte din uddannelse til social- og sundhedshjælper.

Endvidere kan forudgående uddannelse, inden du søger optag på social- og sundhedshjælperuddannelsen, betyde at din uddannelse til SOSU-hjælper afkortes. Uddannelse kan medføre afkortning med 4 måneder af praktikuddannelsen.

Læs mere om hvordan forudgående uddannelse inden ansøgning om optagelse kan afkorte din uddannelse til social- og sundhedshjælper.

Efter vores opfattelse kan hverken uddannelse, arbejde eller anden relevant erfaring indgå i den aktuelle uddannelses varighed. Det skyldes, at uddannelse, arbejde og anden relevant erfaring, som giver adgang til optagelse på hovedforløbet uden forud erhvervet grundforløbsbevis, alene er adgangsgivende. Der er således hverken tale en integreret del af den aktuelle uddannelse eller om overførsel af merit ifølge reglerne på arbejdsløshedsforsikringens område.

3) Hvis grundforløb fra andre uddannelser inden for sundhed, omsorg og pædagogik giver adgang til hovedforløbet på social- og sundhedshjælperuddannelsen
I visse tilfælde kan gennemførte grundforløb fra andre uddannelser inden for sundheds- omsorg eller pædagogik området give direkte adgang til hovedforløbet på en anden uddannelse inden for samme område. F.eks. gælder, at elever, der har gennemført grundforløb til social- og sundhedshjælperuddannelsen, også har adgang til hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Et grundforløb med kompetence til et andet hovedforløb fra området sundhed, omsorg og pædagogik end social- og sundhedshjælper uddannelsen kan efter vores opfattelse (kun) indgå i uddannelsens varighed, hvis grundforløbet og hovedforløbet kan anses for at udgøre en samlet uddannelse.

Der skal være en fagmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem grundforløbet og hovedforløbet, og grundforløbet skal være en nødvendig forudsætning for at starte på hovedforløbet. Det er vores vurdering, at det ikke uden videre kan forudsættes, at der er en fagmæssig sammenhæng. Det betyder, at a-kassen skal foretage en konkret vurdering.

4) Anden erhvervserfaring
Har du anden erhvervserfaring, som du mener er relevant, vil skolen i samarbejde med den ansættende myndighed vurdere omfanget af en eventuel afkortning.

Det er vores opfattelse, at forudgående erfaring ikke kan indgå i uddannelsens varighed. Det skyldes, at en sådan erfaring alene forkorter den aktuelle uddannelse. Der er således hverken tale en integreret del af den aktuelle uddannelse eller om overførsel af merit ifølge reglerne på arbejdsløshedsforsikringens område.

Konklusion
Hvis det kun er hovedforløbet, som kan indgå i uddannelsens varighed, jf. ovenstående, kan man ikke opnå dimittendrettigheder på baggrund af uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Det skyldes, at uddannelsen i så fald har en varighed på 1 år og 2 måneder.

Hvis både grunduddannelse og hovedforløbet kan indgå i uddannelsens varighed, kan man opnå dimittendrettigheder på baggrund af uddannelsen. Det skyldes, at uddannelsen så har en varighed på mindst 18 måneder.

Grunduddannelsen og hovedforløbet kan anses for en samlet uddannelse og dermed give dimittendrettigheder, hvis der er en fagmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem grundforløbet og hovedforløbet, og grundforløbet er en nødvendig forudsætning for at starte på hovedforløbet. Det gælder alle grunduddannelser med kompetence til hovedforløbene inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

Uddannelse, arbejdserfaring, erfaring fra området eller anden relevant erfaring kan ikke indgå i uddannelsens varighed. Det skyldes, at der hverken er tale om merit eller en integreret del af den aktuelle uddannelse. Uddannelsen til social- og sundhedshjælper kan altså kun give dimittendrettigheder, hvis der indgår et grundforløb i uddannelsen.

Det er altid a-kassen, der som 1. instans skal vurdere, om et konkret uddannelsesforløb kan give dimittendrettigheder, herunder om varighedskravet er opfyldt.

Kilde: FOA A-kasse og fagforening.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Stil et spørgsmål i vores
Q & A

X

Brug for hjælp?

Stil et spørgsmål i vores
Q & A