Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Dagpengeret for nyledige

Nyledige skal opfylde et indkomstkrav

Er det første gang, du melder dig ledig – eller har du en gammel dagpengeret, der er udløbet – skal du opfylde et indkomstkrav for at få dagpengeret.

Som omtalt under de betingelser du skal opfylde for at kunne få dagpenge, er der for nyledige et krav om at man skal have haft en vis indtægt de seneste 3 år forud for ledighedsperiodens start, for at kunne få dagpenge.

Hvis du har en aktuel dagpengeret, herunder en forlænget dagpengeret eller du har timer på din beskæftigelseskonto, betragtes du ikke som nyledig. I så fald skal du optjene en ny dagpengeperiode ved at arbejde et vist antal timer, nemlig 1.924 timer inden for de sidste 3 år. Læs mere om beskæftigelseskravet.

Hvor meget skal du have tjent de sidste 3 år?

Er du fuldtidsforsikret, skal du have haft en indkomst på mindst 233.376 kr. (i 2019) inden for de sidste 3 år. Det svarer til 19.448 kroner om måneden (hvis indtjeningsperioden er 1 år). Det er samtidig maximumbeløbet for, hvad der bliver medregnet hver måned.
Det vil sige at uanset om du har haft en høj indtægt skal du altså stadig arbejde i 12 måneder før du kan opfylde indkomstkravet.
Personer med lave indtægter kan derimod komme ud for at det vil tage længere tid end 12 måneder at optjene ret til dagpenge.

Eksempel:
(2019-tal)
Hvis du tjener 18.200 om måneden, er du 13 måneder om at optjene dagpengeret. (233.376/18.200)
Hvis du tjener 30.000 om måneden, er det kun de 19.448 kr., der tæller med, og du vil altså være 12 måneder om at optjene dagpengeret.

Du kan kun medregne indkomst fra de perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Det er indkomstkravet og indkomstloftet (maximumbeløb der kan medregnes hver måned) i det år, hvor du søger dagpenge, der gælder.
Et medlem, som indplaceres i dagpengeperioden den 1. august 2019, skal dermed opfylde det regulerede indkomstkrav for 2019 (kr. 233.376), og kan medregne al indkomst i optjeningsperioden i forhold til indkomstloftet for 2019 (kr. 19.448), uanset om indkomsten er optjent i f.eks. 2017 og 2018.

Indkomst, der er indberettet forud for en tidligere indplacering, eller hvor indberetningen har været anvendt til forlængelse af dagpengeperioden, kan ikke indgå i en opgørelse.

Hvilke indkomster tæller med ved indkomstkravet?

  • Både A- og B indkomst der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af
  • Udenlandsk indkomst, hvis der foreligger fornøden dokumentation. Udenlandsk indkomst indberettes ikke til indkomstregistret, hvorfor der istedet skal forelægges dokumentation.
  • Timer for hvilke der udbetales løn, f.eks. ferie, løn i opsigelsesperiode, løn under barsel og sygdom.
  • Indkomst fra selvstændig virksomhed

Lønnen skal være udbetalt i henhold til det aftalte i ansættelseskontrakten
Bemærk, at hvis du aftaler med din arbejdsgiver at du får udbetalt lønnen for en længere periode end aftalt i ansættelseskontrakten, så kan det medføre at A-kassen ikke vil opfatte det som løn på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og dermed at du ikke kan få lov at medregne indkomsten til opfyldelse af indkomstkravet. Det var tilfældet i en afgørelse af en klagesag fra 2018.

Der må ikke være udbetalt tilskud til lønnen
Det er kun ustøttet arbejde, der giver ret til dagpenge. Det betyder, at du ikke må have fået udbetalt tilskud til din løn.

En gennemført uddannelse kan evt. omregnes til indkomst

Har du afsluttet en uddannelse af minimum 18 måneders varighed indenfor de sidste 3 år fra indplaceringstidspunktet (=optjeningsperioden), som berettiger til dimittendrettigheder, men uden at du har fået ret til dagpenge på grundlag af uddannelsen, og du samtidig har haft lønarbejde efter uddannelsen er afsluttet, skal A-kassen ved opgørelsen af om du opfylder indkomstkravet, foruden din indtægt fra lønarbejde også medregne den del af uddannelsen, der ligger i optjeningsperioden (med kr. 19.448 pr. måned = indkomstloftet, der max. kan medregnes hver måned).
Bemærk at dette kun er muligt, hvis den sidste arbejdsdag i dit job, ligger efter færdiggørelsen af uddannelsen, og hvis du har været medlem af en A-kasse i mindst den periode, hvor uddannelse/løn skal medregnes til opfyldelse af indkomstkravet og også det seneste år inden du søger om dagpenge.
Men er dette opfyldt kan både job og uddannelse altså medgå til opfyldelse af indkomstkravet.

Denne mulighed for at sammenlægge indkomst fra job med uddannelsen for at opfylde indkomstkravet, er fastslået som gældende ret i CKA-afgørelse fra 03.11.2017.

Selvstændige

Som det gælder for lønmodtagere skal selvstændige også opfylde et indkomstkrav.
Til opfyldelse af indkomstkravet kan indgå al A- og B-indkomst. Det vil sige al den indkomst du betaler skat af, tæller med til optjeningen, uanset om det er indkomst som lønmodtager eller selvstændig. Bemærk at kun overskud fra afsluttede årsopgørelser i virksomheden kan indgå til opfyldelse af indkomstkravet.

Dog gælder der for selvstændige hvis indtægt udelukkende kommer fra overskuddet af selvstændig virksomhed, og som ikke kan opfylde indkomstkravet inden for de sidste tre år, at de kan optjene ret til dagpenge, hvis de samlet set har haft et skattemæssigt overskud på minimum 233.376 kr. (2019 tal) inden for de sidste fem år.

Se vores særlige artikel om dagpengeret for selvstændige.

Kilde: FOA A-kasse og DANA A-kasse.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen