Dagpengeret - sådan får du dagpenge

Betingelser for at få dagpenge

For at kunne få dagpenge skal du opfylde en række betingelser:

  • du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år
  • du skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret
  • Hvis du er nyledig, skal du opfylde et særligt indkomstkrav, som betyder at du inden for de sidste 3 år skal have haft en vis indtægt.
    Har du en aktuel ret til dagpenge, evt. en forlænget dagpengeperiode eller har du optjente timer på din beskæftigelseskonto, skal du - for at genoptjene en ny dagpengeperiode - istedet for opfylde et beskæftigelseskrav.
  • du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Har du selv opsagt dit job uden en gyldig grund, eller er du blevet afskediget af en grund, som A-kassen vurderer væsentligst skyldes dig selv, har du stadig ret til dagpenge, men som "selvforskyldt ledig" får du 3 ugers karantæne, inden du kan begynde at få dagpenge.

Hvor meget kan du få i dagpenge?

Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. af din tidligere lønindtægt og aldrig højere end maksimumsatsen. Maksimumsatsen er pr. 1. januar 2021 kr. 19.322 pr. måned for et fuldtidsforsikret medlem.
Det er dine bedste 12 måneder med A- og B-indkomst, inden for de sidste 24 måneder, der vil danne grundlag for beregningen af din dagpengesats.
Har du haft måneder med merarbejde, eller har du fået bonus, kan det altså hjælpe dig til en højere sats.

Har du ikke haft 12 måneder med indtægt, beregner din A-kasse din dagpengesats på baggrund af alle måneder med indtægt indenfor 24-månedersperioden.
Har du ikke haft indtægt i de seneste 2 år, beregnes din sats ud fra alle måneder, hvor du har haft indtægt i de seneste 3 år. Altså inden for en periode på 36 måneder i stedet for en 24 måneders periode.

Ikke ny sats, så længe du er ledig
Du beholder din dagpengesats i hele ledighedsperioden. Du kan altså påtage dig alle typer vikariater og småjob, mens du er ledig, uden du går ned i dagpengesats. Også selv om du tager job til en lavere løn, end du har været vant til. Du skal først have beregnet en ny dagpengesats, når du har optjent en helt ny dagpengeret på 2 år.
Dette gælder dog ikke dimittender. Er du nyuddannet og får dimittenddagpenge, kan du stadig få beregnet en højere dagpengesats efter 6 måneder. Se særkilt sektion om dimittendreglen.

Selvstændige

Når du søger om dagpenge, efter du er ophørt som selvstændig, skal du have beregnet en dagpengesats.
Her gælder som udgangspunkt samme beregningsgrundlag som for lønmodtagere, nemlig de bedste 12 indtjeningsmåneder inden for de sidste 24 måneder.
Bemærk, at fra 01.01.2018 har selvstændige kunnet medregne al A- og B-indkomst til opfyldelse af indkomstkravet og samtidig indgår samme indkomst til beregning af dagpengesatsen.

For selvstændige der ikke er istand til at opfylde indkomstkravet, vil dagpengesatsen blive udregnet på baggrund af de to bedste regnskabsår inden for de sidste fem år.

Bemærk at kun overskud fra afsluttede årsopgørelser i virksomheden kan indgå til opfyldelse af indkomstkravet og beregning af dagpengesatsen.

Det er ikke længere (fra 01.10.2018) muligt for selvstændige med en meget lav indtægt at få udbetalt en fast minimumsats. Der gælder således nu det samme som for lønmodtagere, at der ikke er nogen minimumgrænse for din dagpengesats.

Du kan højst få 90% af gennemsnittet af de 12 bedste måneder, dog ikke højere end maksimumsatsen på kr. 19.322 pr. måned (i 2021).

Hvordan optjener du ret til dagpenge som selvstændig? - se vores artikel om dagpengeret for selvstændige.

Nyuddannede

Er du nyuddannet får du en særlig dimittendsats svarende til 71,5% af højeste dagpengesats, hvis du er dimittend uden forsørgelsespligt. Dette svarer pr. 1. januar 2021 til kr. 13.815.
Er du dimittend med forsørgelsespligt er du berettiget til kr. 15.844 svarende til 82% af højeste dagpengesats.
Er du nyuddannet anbefales du at læse vores guide for nyuddannede.

1 karensdag hver fjerde måned

Hver gang du har været ledig i en 4-måneders periode, vil der fra 1. juli 2017 være en karensdag. Det er en nedsættelse af dine dagpenge, som svarer til værdien af 1 dags dagpenge. Du undgår en karensdag, hvis du arbejder mere end 148 timer inden for 4-måneders perioden.

I hvor lang tid kan du få dagpenge?

Fra den 1. juli 2017 indførtes et månedsbaseret dagpengesystem. Det betyder at udbetalingerne af dagpenge for både fuldtids- og deltidsforsikrede sker i forhold til et fast timetal.
Dagpenge udbetales pr. kalendermåned og ydes for indtil 160,33 timer om måneden for fuldtidsforsikrede mens det for deltidsforsikrede ydes for indtil 130 timer pr. måned.

Udgangspunktet er en toårig dagpengeperiode (3.848 timer) med mulighed for fleksibel forlængelse af dagpengeperioden med op til et år (med 1.924 timer).
Forlængelsen af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2. En måneds arbejde giver to ekstra måneder med dagpenge. En times arbejde giver 2 ekstra timer med dagpenge o.s.v. På den måde kan man arbejde sig til en længere dagpengeperiode, også ved selv meget kortvarige arbejdsforhold.
A-kassen holder styr på dine arbejdstimer på din beskæftigelseskonto. Det er alle de arbejdstimer der er registreret på beskæftigelseskontoen, som danner grundlag for forlængelse af dagpengeperioden.
Beskæftigede timer i den forlængede dagpengeperiode kan også konverteres til yderligere forlængelse af dagpengeperioden. Du bruger kun af dine dagpenge for de timer, du reelt får udbetalt.

Den 2-årige dagpengeperiode (3.848 timer) skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Arbejdstimer der medfører forlængelse af dagpengeperioden, betyder også at referenceperioden forlænges. Referenceperioden forlænges i forholdet 1:3, dog maksimalt med 1,5 år.

Den samlede maksimale dagpengeperiode kan således udgøre 3 år (svarende til i alt 5.772 timer for fuldtidsforsikrede og 4.680 timer for deltidsforsikrede) indenfor en periode på 4 år og 6 måneder (svarende til i alt 54 måneder).

Læs mere og se eksempel i vores artikel "Kan man få forlænget sin dagpengeperiode?".

Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug

Fra den 1. juli 2017 sker der afkortning af medlemmets dagpengeperiode, hvis pågældende inden for de seneste 96 måneder har modtaget dagpenge i sammenlagt 7.696 timer for fuldtidsforsikrede og for deltidsforsikrede 6.240 timer.
Afkortningen sker med 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og med 130 timer for deltidsforsikrede.

Genoptjening af ny dagpengeperiode

Et medlem kan genoptjene retten til dagpenge på grundlag af løntimer indberettet til indkomstregisteret.
Det bemærkes altså at det ved genoptjening af dagpengeretten er antal løntimer ("beskæftigelseskravet") der er afgørende, hvorimod det ved nyledige er indkomsten inden for de seneste 3 år ("Indkomstkravet") der er afgørende for om medlemmet har ret til dagpenge.

Kilde: FOA A-kasse.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?