Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Hvilke uddannelser kan du tage, når du er på dagpenge?

Som ledig på dagpenge kan en uddannelse eller et kursus give dig nye jobmuligheder. Få overblik over de forskellige muligheder her.

Der findes en række forskellige muligheder for at tage en uddannelser eller komme på kursus, mens du er på dagpenge. Dine muligheder afhænger blandt andet af, om du i forvejen har en uddannelse og hvor lang den er.

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse er målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse. Når du deltager i jobrettet uddannelse, får du dagpenge fra din A-kasse imens.

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis:

 • Du ikke i forvejen har en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse (EUD) eller en anden type uddannelse, der kan sidestilles med det, eller
 • har en kort videregående uddannelse (der ikke overstiger erhvervsakademiniveau) og en erhvervsuddannelse.

Derudover kræver det at du har deltaget i en jobsamtale på jobcenter og en cv-samtale i a-kassen og at du har været ledig i 5 uger (karensperiode). Nogle kurser er dog i en forsøgsperiode på to år ikke omfattet af denne karensperiode og kan derfor påbegyndes fra første ledighedsdag.
Det er a-kassen, der træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Jobcentret skal vejlede om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis personen anmoder om det.

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Den regionale uddannelsespulje

Jobcenteret kan fra første ledighedsdag tilbyde dig vejledning og opkvalificering i form af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, som finansieres via den regionale uddannelsespulje.

Den regionale uddannelsespulje er midler, der skal sikre opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Hvert af de otte regionale arbejdsmarkedsråd udarbejder løbende lister over kurser på områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder.

Positivlisterne findes på STAR's side om De Regionale Arbejdsmarkedsråd, RAR:

Beskæftigelsestilbud

Mens du er ledig, har du ret og pligt til et beskæftigelsestilbud (også kaldet aktivering) Tilbuddet afhænger af din alder.

 • Er du Under 30 år får du et tilbud senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed
 • Er du Mellem 30 og 50 år får du et tilbud senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed
 • Er du fyldt 50 år, får du et tilbud senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed

Et beskæftigelsestilbud kan bestå af virksomhedspraktik, job med løntilskud, kurser eller uddannelse. Tilbuddet gives dels ud fra dine ønsker og forudsætninger, dels ud fra arbejdsmarkedets behov.

For dig som er under 25 år, gælder der særlige regler.

Er du mellem 25 og 30 år, gælder der særlige regler for tilbud om uddannelse. Dagpengemodtagere under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse kan få kortere- og længerevarende uddannelsestilbud fra første ledighedsdag. De kan som hovedregel ikke få studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, fordi de skal tage uddannelserne på almindelige vilkår.

Dagpengemodtagere under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan dog få tilbud også om en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse op til professionsbachelorniveau, hvis

 • personen enten har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn eller er fyldt 25 år, har afsluttet sit ret og pligt-tilbud og herefter har været ledig i 6 måneder.
 • uddannelsen kvalificerer til et arbejde, hvor der er behov for arbejdskraft (LAB § 37).
  • Læs mere om tilbud fra din A-kasse eller Jobcenter om opkvalificering.

   Erhvervsuddannelse for voksne på dagpenge (euv)

   Siden 2015 har dagpengemodtagere haft mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og blive faglært som et led i beskæftigelsesindsatsen. Målet er at opkvalificere ufaglærte ledige og faglærte ledige med en forældet uddannelse (en uddannelse som ikke er brugt de seneste fem år), så flere får de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.

   Du kan tage enten en hel erhvervsuddannelse (EUV) eller et trin i en erhvervsuddannelse.

   For at have ret til dette tilbud, skal du være over 30 år og medlem af en A-kasse. Uddannelsen tages i dagpengeperioden, og du kan få enten 80% eller 100% af de hidtidige dagpengesats, afhængig af hvilken uddannelse du tager (hvor stort behov der er for ansatte med den pågældende uddannelse).

   Hvis du er interesseret, kan du kontakte dit jobcenter eller din a-kasse, og sammen kan I finde ud af, hvilken erhvervsuddannelse der er relevant, og hvornår din uddannelse kan starte. Uddannelsen skal som udgangspunkt være gennemført indenfor din dagpengeperiode.

   Læs mere om dette tilbud - også kaldet uddannelsesløft.

   Øvrige kurser, enkeltfag og deltidsuddannelser

   De ovenfor omtalte muligheder for uddannelse mens du får dagpenge, er særligt målrettet ledige med lidt eller ingen uddannelse i forvejen, og der er også tale om efteruddannelse hvor enten din A-kasse, dit Jobcenter eller begge er meget "inde over". Endelig er der tale om kurser og uddannelse der skal give kvalifikationer til at kunne påtage sig konkrete job og arbejdsopgaver (ofte hvor der er mangel på arbejdskraft).

   Men hvad hvis du ønsker at deltage på andre former for uddannelse?
   Det kunne f.eks. være i form af enkeltfag (f.eks. på HF, "Åbent Universitet" eller lign.), eller en deltidsuddannelse som er tilrettelagt til at kunne tages samtidig med arbejde (f.eks. HD, Meritlærer, Meritpædagog, MBA, MPA, andre diplom- og masteruddannelser).

   Generelt gælder:

   • Du skal altid sørge for at underrette din a-kasse og dit jobcenter om din deltagelse, inden du starter.
   • Du skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge arbejde, imens du følger uddannelsen.
    Det betyder også, at du skal afbryde uddannelsen, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med arbejde, aktivering og lignende.
   • Du må ikke sige et arbejde op for at begynde på en uddannelse. Så mister du retten til dagpenge, indtil du ikke længere går på uddannelsen.
   • Du kan i nogle tilfælde kombinere de forskellige muligheder for uddannelse. Spørg i a-kassen, hvis du overvejer at deltage i flere typer uddannelse på samme tid.

   Læs mere om uddannelse i form af enkeltfag og deltidsuddannelse samtidig med at du får dagpenge af din A-kasse.

   Højskoleophold for unge under 25

   Du har mulighed for højskole, daghøjskole eller produktionsskole – hvis du er under 25 år og ikke har været ledig mere end seks måneder.

   Du kan få dagpenge på halvdelen af den maksimale sats. Du skal stå til rådighed mens du er på højskolen. Efter seks måneder – eller når du fylder 25 år – kan du ikke længere få dagpenge under forløbet.

   Begrænsede muligheder for efteruddannelse for akademikere på dagpenge

   Har du en længerevarende uddannelse og f.eks. er på dimittenddagpenge, er det begrænset hvad A-kasse systemet giver af muligheder for at opkvalificere dig via relevant efteruddannelse.
   Den tidligere ordning om 6 ugers selvvalgt uddannelse er erstattet af 6 ugers jobrettet uddannelsesordning, kun for ufaglærte og faglærte.

   Du har dog som højtuddannet ledigt medlem af en A-kasse, muligheden for på lige fod med andre ledige at søge den regionale uddannelsespulje.
   Endvidere har du mulighed for at deltage i uddannelser under 20 timer om ugen. Det skal være en uddannelse, der ikke giver adgang til SU.
   I starten af din ledighedsperiode kan du også deltage i op til 6 timers undervisning om ugen, herunder også i uddannelse, der udbydes som heltidsundervisning med adgang til SU.
   Læs mere om betingelserne og mulighederne for at deltage i enkeltfag og deltidsuddannelse, mens du er på dagpenge.

   Deltagelse på kurser som led i aktivering
   Du har altid muligheden for at tale med dit jobcenter, om du kan tage kurser, f.eks. på åbent universitet som aktivering. Som akademiker kan det dog være svært at få godkendt uddannelse som aktivering, så du skal have argumenterne i orden.

   Kilder: 3F A-kasse, MA A-kasse og Undervisningsministeriet

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen