Hvilke uddannelser kan du tage, når du er på dagpenge?

Som ledig på dagpenge kan en uddannelse eller et kursus give dig nye jobmuligheder. Få overblik over de forskellige muligheder her.

Der findes en række forskellige muligheder for at tage en uddannelser eller komme på kursus, mens du er på dagpenge. Dine muligheder afhænger blandt andet af, om du i forvejen har en uddannelse og hvor lang den er.

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse er målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse. Når du deltager i jobrettet uddannelse, får du dagpenge fra din A-kasse imens.

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis:

 • Du ikke i forvejen har en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse (EUD) eller en anden type uddannelse, der kan sidestilles med det, eller
 • har en kort videregående uddannelse (der ikke overstiger erhvervsakademiniveau) og en erhvervsuddannelse.

Derudover kræver det at du har deltaget i en jobsamtale på jobcenter og en cv-samtale i a-kassen og at du har været ledig i 5 uger (karensperiode). Nogle kurser - dem hvor der er særligt gode jobmuligheder - er dog i en forsøgsperiode 2020-2021 ikke omfattet af denne karensperiode og kan derfor påbegyndes fra første ledighedsdag.
Det er a-kassen, der træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Jobcentret skal vejlede om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis personen anmoder om det.

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Den regionale uddannelsespulje

Som led i beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere.
Jobcenteret kan fra første ledighedsdag tilbyde dig vejledning og opkvalificering i form af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, som finansieres via den regionale uddannelsespulje.

Fra 1. august 2020 udvides den regionale uddannelsespulje på følgende områder som en forsøgsordning, som løber til udgangen af 2021:

 • I resten af 2020 og 2021 udvides brugen af positivlisterne, så der kan bevilges kurser, som fremgår af positivlisten i jobcentrets område eller, som noget nyt, af positivlisterne i de tilstødende RAR-områder.
 • Positivlisterne er blevet suppleret med online-kurser p.g.a. COVID-19.
 • Den regionale uddannelsespulje tilføres yderligere 57 mio. kr. ekstra i 2020
 • Fra 2021 kan ledige få ret til at påbegynde et erhvervsrettet kursus, forudsat at den ledige har en arbejdsgivererklæring om ansættelse. Læs mere om betingelserne for denne mulighed på STARs hjemmeside.

Den regionale uddannelsespulje er midler, der skal sikre opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Hvert af de otte regionale arbejdsmarkedsråd udarbejder løbende lister over kurser på områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder.

Positivlisterne findes på STAR's side om De Regionale Arbejdsmarkedsråd, RAR:

Erhvervsuddannelse for voksne på dagpenge (uddannelsesløft)

Siden 2015 har dagpengemodtagere haft mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og blive faglært som et led i beskæftigelsesindsatsen. Målet er at opkvalificere ufaglærte ledige og faglærte ledige med en forældet uddannelse (en uddannelse som ikke er brugt de seneste fem år), så flere får de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.

Dagpengemodtagere kan tage særskilte dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb eller et kortere uddannelsesforløb.
Der er adgang til alle erhvervsuddannelser, hvorfor der også kan tages erhvervsuddannelser, som ikke udbyder skolepraktik.

For at have ret til dette tilbud, skal du være over 30 år og medlem af en A-kasse. Afhængig af hvilket område du vælger at uddanne dig inden for kan du få:
- 80% af den maksimale dagpengesats, dog højst et beløb svarende til din hidtidige dagpengesats, eller
- 110% af din hidtidige dagpengesats hvis du uddanner dig inden for mangelområder. Denne mulighed gælder kun i perioden 1. august 2020 til og med den 31. december 2022, som et led i politisk Aftale om ekstraordinært løft af ledige fra juni 2020. (Bemærk! I aftale af 9. februar 2021, blev denne ret forlænget til også at gælde hele 2022).

Den 7.september 2021 foreslog Regeringen i deres reformudspil "Danmark kan mere I" at uddannelsesløftet med 110 pct. dagpenge til ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse gøres permanent. Dette skal dog først vedtages i Folketinget.

Se positivliste med de uddannelser hvor du kan få 110% dagpenge. Bemærk endvidere at der kun kan bevilges en hel erhvervsuddannelse på 110% af dagpengesatsen, hvorfor der bl.a. ikke kan bevilges et grundforløb eller et kortere uddannelsesforløb.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte dit jobcenter eller din a-kasse, og sammen kan I finde ud af, hvilken erhvervsuddannelse der er relevant, og hvornår din uddannelse kan starte.

Hvis uddannelsen strækker sig i varighed udover perioden for din dagpengeret, kan du fortsætte uddannelsesforløbet på anden forsørgelsesydelse, fx SU, kontanthjælp eller gennem voksenlærlingeordningen – alt efter hvad du er berettiget til.

Læs mere om uddannelsesløft.
Læs mere om den midlertidige ordning med 110% dagpenge.

Øvrige kurser, enkeltfag og deltidsuddannelser

De ovenfor omtalte muligheder for uddannelse mens du får dagpenge, er særligt målrettet ledige med lidt eller ingen uddannelse i forvejen, og der er også tale om efteruddannelse hvor enten din A-kasse, dit Jobcenter eller begge er meget "inde over". Endelig er der tale om kurser og uddannelse der skal give kvalifikationer til at kunne påtage sig konkrete job og arbejdsopgaver (ofte hvor der er mangel på arbejdskraft).

Men hvad hvis du ønsker at deltage på andre former for uddannelse?
Det kunne f.eks. være i form af enkeltfag (f.eks. på HF, "Åbent Universitet" eller lign.), eller en deltidsuddannelse som er tilrettelagt til at kunne tages samtidig med arbejde (f.eks. HD, Meritlærer, Meritpædagog, MBA, MPA, andre diplom- og masteruddannelser).

Generelt gælder:

 • Du skal altid sørge for at underrette din a-kasse og dit jobcenter om din deltagelse, inden du starter.
 • Du skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge arbejde, imens du følger uddannelsen.
  Det betyder også, at du skal afbryde uddannelsen, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med arbejde, aktivering og lignende.
 • Du må ikke sige et arbejde op for at begynde på en uddannelse. Så mister du retten til dagpenge, indtil du ikke længere går på uddannelsen.
 • Du kan i nogle tilfælde kombinere de forskellige muligheder for uddannelse. Spørg i a-kassen, hvis du overvejer at deltage i flere typer uddannelse på samme tid.

Læs mere om uddannelse i form af enkeltfag og deltidsuddannelse samtidig med at du får dagpenge af din A-kasse.

Højskoleophold for unge under 25

Du har mulighed for højskole, daghøjskole eller produktionsskole – hvis du er under 25 år og ikke har været ledig mere end seks måneder.

Du kan få dagpenge på halvdelen af den maksimale sats. Du skal stå til rådighed mens du er på højskolen. Efter seks måneder – eller når du fylder 25 år – kan du ikke længere få dagpenge under forløbet.

Begrænsede muligheder for efteruddannelse for akademikere på dagpenge

Har du en længerevarende uddannelse og f.eks. er på dimittenddagpenge, er det begrænset hvad A-kasse systemet giver af muligheder for at opkvalificere dig via relevant efteruddannelse.
Den tidligere ordning om 6 ugers selvvalgt uddannelse er erstattet af 6 ugers jobrettet uddannelsesordning, kun for ufaglærte og faglærte.

Du har dog som højtuddannet ledigt medlem af en A-kasse, muligheden for på lige fod med andre ledige at søge den regionale uddannelsespulje.
Endvidere har du mulighed for at deltage i uddannelser under 20 timer om ugen. Det skal være en uddannelse, der ikke giver adgang til SU.
I starten af din ledighedsperiode kan du også deltage i op til 6 timers undervisning om ugen, herunder også i uddannelse, der udbydes som heltidsundervisning med adgang til SU.
Læs mere om betingelserne og mulighederne for at deltage i enkeltfag og deltidsuddannelse, mens du er på dagpenge.

Deltagelse på kurser som led i aktivering
Du har altid muligheden for at tale med dit jobcenter, om du kan tage kurser, f.eks. på åbent universitet som aktivering. Som akademiker kan det dog være svært at få godkendt uddannelse som aktivering, så du skal have argumenterne i orden.

Kilder: 3F A-kasse, MA A-kasse og Undervisningsministeriet

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?