Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Flere bliver medlem af en fagforening

I 2017 er 6.280 flere danskere medlem af en fagforening set i forhold til 2016. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Der er imidlertid stor forskel på hvor godt eller dårligt det går de forskellige fagforeninger, når man ser på udviklingen i medlemstal.
Fagforbundene under LO fortsætter den efterhånden mangeårige tendens med at miste medlemmer. LO-fagforbundene har således alene i 2017 mistet 18.123 medlemmer. Heraf stod 3F og HK hver for en tilbagegang på 6.000 medlemmer.

Det er især Akademikerne og "De Gule fagforeninger" der får de nye medlemmer.
Det er ikke overraskende at Akademikerne oplever medlemsfremgang, idet antallat af studerende og nyuddannede på de lange videregående uddannelser er steget set over de senere år.
At "De gule fagforeninger" oplever fremgang må især tilskrives at de alle tilbyder en billig pakkeløsning i form af A-kasse med fagforening, hvor fagforeningskontingentet er væsentligt lavere end vi f.eks. ser i LO-forbundene.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 31. december 2017
Lønmodtagerorganisationerne havde 31. december 2017 registreret 1.821.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er 6.800 medlemmer flere end året før - hvilket svarer til en stigning på 0,4 pct.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 31. december 2017

Størst stigning hos AC og organisationerne uden for hovedorganisationerne

Stigningen skyldes en fremgang i medlemstallet hos AC og organisationer uden for hovedorganisationerne på hver især 4,2 pct., samt en mindre fremgang hos Ledernes Hovedorganisation (0,3 pct.) og hos FTF (0,2 pct.). LO derimod har haft et fald i medlemstallet på 2,2 pct. i forhold til det foregående år.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal. 31.december

  2016 2017
  I alt Heraf kvinder I alt Heraf kvinder
  antal pct. antal pct.
Medlemmer i alt 1.814.225 51,3 1.821.045 51,3
LO 806.500 49,6 788.377 49,6
FTF 345.371 69,0 346.194 69,1
AC 226.047 48,9 235.629 49,4
Ledernes Hovedorganisation 101.865 30,5 102.208 30,8
Uden for hovedorganisationerne 334.442 44,7 348.637 44,6
Anm.: Medlemstallene for de enkelte forbund og disses tilknytning til hovedorganisationerne kan ses i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/lonmed1.

Uændret andel kvindelige medlemmer

31. december 2017 udgjorde kvinder 51,3 pct. af lønmodtagerorganisationernes medlemmer med tilknytning til arbejdsmarkedet. Blandt hovedorganisationerne er FTF den organisation, som har størst andel af kvinder, idet 69,1 pct. af FTF's medlemmer 31. december 2017 var kvinder.

Kvinders andel af medlemmer i lønmodtagerorganisationerne

Kvinders andel af medlemmer i lønmodtagerorganisationerne

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen