Forenkling af dagpengeregler for unge

A-kasse og dagpenge for unge i dag

Der gælder særlige regler for dagpengemodtagere under 25 år. Intentionen med ungereglerne er at tilskynde unge dagpengemodtagere til at tage en uddannelse på ordinære vilkår.

De gældende særregler for unge berører alle dagpengemodtagere under 25 år. I 2017 var der cirka 30.000 dagpengemodtagere under 25 år.

Hovedreglen for dagpengemodtagere under 25 år er, at de har ret til dagpenge efter de almindelige regler for beregning af dagpengesatsen i de første 962 timer (½ år) af dagpengeperioden.

Efter 962 timer gælder hovedreglen kun for A-kasse medlemmer, der har en uddannelse, som kan give ret til dagpenge på dimittendvilkår, eller A-kasse medlemmer, som har arbejdet mindst 3.848 timer (svarende til to år) inden for tre år. Medlemmer under 25 år, som ikke har en uddannelse eller ikke opfylder beskæftigelseskravet, får 50 procent af højeste dagpengesats i den resterende del af den ordinære dagpengeperiode. Medlemmer, der har mulighed for at forlænge dagpengeperioden, får dagpenge efter den individuelt beregnede sats i den forlængede dagpengeperiode. Reglen om satsnedsættelse blev indført i 2009.

Derudover gælder det, at hvis medlemmer under 25 år efter 962 timer på dagpenge deltager i et tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nedsættes dagpengesatsen. Satsnedsættelsen sker ved deltagelse i tilbud på mere end fire sammenhængende uger efter følgende regler:

  • Medlemmer med en kompetencegivende uddannelse, som er forsørgere, får 82 procent af højeste dagpengesats. Ikke-forsørgere får 71,5 procent af højeste dagpengesats.
  • Øvrige medlemmer får 50 procent af højeste dagpengesats.

Figuren nedenfor viser et overblik over ungereglerne inden for den ordinære dagpengeperiode på 3.848 timer.

Figur 1: Overblik over reglerne for beregning af dagpengesatsen inden for den ordinære dagpengeperiode for tre medlemstyper under 25 år.
De nuværende regler for unge A-kasse medlemmer under 25 år

Problemer set fra A-kasse siden

Ulemper ved de nuværende ungeregler:
A-kasser har peget på, at de nuværende ungeregler er skrevet, så de er svære at forstå, og at reglerne er besværlige at administrere for a-kasserne.

Konsekvensen af de komplicerede regler er ifølge a-kasserne en lavere grad af gennemsigtighed i dagpengesystemet, fordi medlemmerne har vanskeligt ved at forstå reglerne, og a-kasserne oplever vanskeligheder i forhold til at formidle reglernes betydning til medlemmerne.

A-kasser har derudover peget på, at reglen om satsnedsættelse for unge dagpengemodtagere, der deltager i et tilbud om vejledning og opkvalificering, gør ungereglerne vanskelige at forstå og administrere efter.

Forenklingsforslag vedr. A-kasse og dagpenge for unge

For at adressere de beskrevne problemstillinger er der opstillet et samlet forslag til, hvordan ungereglerne kan forenkles, så de bliver lettere at forstå for både medlemmer og administrere for a-kassemedarbejdere, samtidigt med at intentionerne med reglerne fastholdes.

Forenklingsforslaget er opstillet ud fra princippet om, at det ikke må være mere attraktivt at være på dagpenge end at tage en uddannelse på ordinære vilkår. Med forslagene lægges der op til, at unge under 25 år som udgangspunkt sættes ned i ydelse efter et halvt år på dagpenge, medmindre de har en uddannelse, som kan give ret til dagpenge på dimittendvilkår, eller opfylder krav vedrørende tidligere beskæftigelse. Tilbud om vejledning og opkvalificering påvirker ikke satsen, og satsen forbliver nedsat ved overgang til en eventuel forlænget dagpengeperiode.

Nærmere uddybning af forslaget
Det foreslås, at ungereglerne forenkles, således at de bygger på et enkelt, overordnet princip om, at dagpengesatsen nedsættes efter 962 timer på dagpenge, hvis man er under 25 år, medmindre man har en uddannelse, som kan give ret til dagpenge på dimittendvilkår, eller har haft arbejde i to inden for de seneste tre år. Unge, der allerede har en uddannelse, der kan give ret til dagpenge på dimittendvilkår, eller som har haft arbejde i to år inden for de seneste tre år, vil fortsat vil have ret til en individuelt beregnet dagpengesats efter de almindelige regler.

Med forslaget vendes formuleringen om, så man som udgangspunkt får nedsat dagpengesatsen – dog ikke hvis man allerede har en uddannelse eller opfylder beskæftigelseskravet. Ved at vende formuleringen om fremhæves intention om, at unge uden uddannelse skal uddanne sig i det ordinære uddannelsessystem fremfor at være i dagpengesystemet.

Forslaget indebærer, at dagpengesatsen gøres uafhængig af, om et medlem deltager i et tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dermed fjernes reglen om satsnedsættelse ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering. Det betyder, at unge dagpengemodtagere under 25 år fremover kan deltage i tilbud om vejledning og opkvalificering af mere end fire ugers varighed uden, at det får betydning for deres dagpengesats.

Derudover indebærer forslaget, at unge dagpengemodtagere, som får nedsat dagpengesatsen til 50 procent af højeste dagpenge efter 962 timer, fortsætter med nedsat dagpengesats efter udløb af den ordinære dagpengeperiode.

Forslaget om at afskaffe satsændringen ved udløb af den ordinære dagpengeperiode stemmer overens med incitamenterne i den adfærd, som ungereglerne har til formål at fremme – det vil sige at gøre det mere attraktivt for unge at uddanne sig i det ordinære uddannelsessystem fremfor i dagpengesystemet. Samtidig er denne målgruppe den eneste, der oplever satsskifte ved overgang fra ordinær til forlænget dagpengeperiode, hvorfor forslaget er i tråd med de generelle regler på området.

Ændringsforslaget fremgår af foranalyse vedr. gennemskrivning og forenkling af lovgivningen på dagpengeområdet, 2019. Se rapporten her.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT