Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Stigende andel af job er på deltid

Dette tema er baseret på en analyse udgivet den 4. juni 2018 af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen

Der er kommet godt gang i beskæftigelsen i Danmark de senere år. Men mange af de nye job der skabes er kun deltidsstillinger.
Antallet af job er steget med ca. 150.000 de sidste fem år. Ud af de job er 80.000 deltidsjob. Langt størstedelen af disse arbejder under 20 timer om ugen.
Analysen fra AE viser at det især er studerende, kvinder, personer med ikke-vestlig oprindelse og ufaglærte, der arbejder under 20 timer om ugen.

Tabel 1 viser udviklingen i beskæftigelsen opdelt på arbejdstid. Der er 66.000 job med en arbejdstid på 20 timer eller mindre og 14.000 job med en arbejdstid på mellem 20-35 timer. Samlet betyder det, at knap 80.000 ud af de 150.000 er ansat på deltid.
Tabel 1. Udvikling i beskæftigelse opdelt på arbejdstid, 2. kvt. 2012 - 2. kvt. 2017

  2012 2017 Ændring 2012-2017
  1.000 personer   Pct.
0-20 timer 481,2 546,9 65,8 13,7
20-35 timer 593,5 607,3 13,8 2,3
Over 35 timer 1.460,4 1.532,0 71,6 4,9
I alt 2.551,9 2.703,1 151,3 5,9

Hvilke brancher har flest deltidsansatte?

Arbejdsmarkedsforsker og professor Steen Scheuer fra Syddansk Universitet har på LO’s foranledning undersøgt hvordan antallet af atypisk ansatte i Danmark reelt udvikler sig. Hele analysen der blev offentliggjort i 2017 kan ses her.

Rapporten har blandt en oversigt der viser i hvilke brancher deltidsansættelser er særligt udbredt. En fordeling på hovedbrancher viser således, at andelen af deltidsansatte er højest inden for blandt andet handel og transport mv. samt kultur, fritid og anden service, jf. figur 1.
Figur 1. Deltidsansatte, andel af beskæftigede, 2015 Figur 1 viser hvor deltidsansættelse er særligt udbredt

Udviklingen med flere og flere på deltid ses tydeligt i dagligvarebutikkerne. Ifølge Ugebrevet A4 siger Per Tønnesen, som er sektorformand for fagforbundet HK Handel, at næsten syv ud af ti medarbejdere i dagligvarehandlen nu er ansat på deltid. Også inden for hotel og restauration ses en stor andel deltidsbeskæftigede, iflg. en tidligere analyse fra AE, mens brugen af deltidsansatte er forholdsvis begrænset i fx byggeriet og industrien.

Flere studerende med studiejob og fleksjobbere er kun noget af forklaringen

I Danmark er der tradition for, at mange studerende arbejder ved siden af deres uddannelse. Tre ud af fire af de studerende, der arbejder ved siden af deres uddannelse, har en ugentlig arbejdstid på under 20 timer. Det er vist i figur 2.
Figur 2. Arbejdstid for studerende i beskæftigelse, 2017 Figur 2 viser arbejdstid for studerende i beskæftigelse

Fra 2012 til 2017 er der sket en stigning i antallet af studerende i deltidsbeskæftigelse, men denne stigning kan ikke forklare hele stigningen i antallet af deltidsjob. Stigningen i antallet af studerende med en arbejdstid under 20 timer er på 25.000.

Efter fleksjobreformen i 2013 er der sket en stigning i antallet fleksjobbere, som har en arbejdstid på under 20 timer om ugen. Fleksjobreformen gjorde det nemlig muligt for fleksjobbere på den nye ordning at få et fleksjob med en arbejdstid på helt ned til få timer ugentligt.

Figur 3 viser stigningen i lønmodtagere med en ugentlig arbejdstid under 20 timer alt efter om de er studerende, fleksjobbere eller andet.
Figur 3. Lønmodtagere med en ugentlig arbejdstid under 20 timer, 2017 Figur 3 viser lønmodtagere med en ugentlig arbejdstid under 20 timer, fordelt på studerende, fleksjobbere eller andet.

Figuren viser, at selvom der fra 2012-2017 er sket en stigning i både antallet af studerende med deltidsjob og antallet af fleksjobbere med en lav arbejdstid, så kan disse to ting ikke forklare den stigning, som ses i antallet af job med en ugentlig arbejdstid under 20 timer.

Uddannelsesniveau giver stor forskel i andel af deltidsjob

Hver 5. ufaglærte arbejder under 20 timer om ugen
Der er væsentlige uddannelsesforskelle, når det kommer til andelen af lønmodtagerne, som arbejder deltid. Det gælder selv, hvis der ses bort fra studerende og fleksjobbere.

Ser man på personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse – dvs. en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse – arbejder 6-7 pct. af lønmodtagerne under 20 timer om ugen.

Blandt ufaglærte og personer med gymnasiale uddannelser er billedet et helt andet. 18 pct. af ufaglærte lønmodtagere arbejder under 20 timer om ugen, mens det gælder for 20 pct. af lønmodtagerne med en gymnasial uddannelse. Hver femte lønmodtager på det danske arbejdsmarked uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, arbejder altså mindre end 20 timer om ugen. Det fremgår af figur 4.
Figur 4. Andel lønmodtagere med en ugentlig arbejdstid under 20 timer, 2017 Figur 4 viser andel lønmodtagere med en ugentlig arbejdstid under 20 timer, opdelt efter uddannelsesniveau, 2017.

Mange af de deltidsansatte ønsker mere arbejdstid

I følge LO fakta fra november 2017 er der ca. 258.000 personer på arbejdsmarkedet, der i 2. kvartal 2017 har et ønske om at øge arbejdstiden. En særkørsel fra Danmarks Statistik viser, at 196.000 personer i den gruppe er ikke-studerende.

Gruppen af ikke-studerende beskæftigede, der vil arbejde mere, ønsker i gennemsnit at øge arbejdstiden med 10,1 timer.
Lidt over en tredjedel af gruppen er beskæftiget i den offentlige sektor, 6 ud af ti personer i gruppen har enten en ufaglært eller faglært baggrund, mens de resterende har en videregående uddannelse. I gruppen er 40 pct. beskæftiget i branchen offentlig administration, undervisning og sundhed. Derudover er hver fjerde – svarende til 48.000 personer – beskæftiget i handel og transport, jfr. figur 5.
Figur 5. Personer med ønske om øget arbejdstid, fordelt på brancher, 2. kvt. 2017 Figur 5 viser personer med ønske om øget arbejdstid, fordelt på brancher, 2. kvt. 2017.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen