Udgivet 4. Oktober, 2020. Kategori: opkvalificering, nøgleord: A-kasse, Uddannelse, Dagpenge

Få en erhvervsuddannelse på 110% dagpenge

I det følgende er den nye, midlertidige ret til et uddannelsesløft på 110 pct. af den individuelle dagpengesats, hvis uddannelsen er inden for mangelområder, nærmere beskrevet.

Det bemærkes, at de normale betingelser for uddannelsesløft også vil gælde for den midlertidige ordning, dog vil retten alene gælde for dagpengemodtagere og retten gælder ikke dele af en erhvervsuddannelse.

Med § 97a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, indføres en midlertidig ordning for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, hvor disse personer får ret til tilbud om en erhvervsuddannelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, i perioden fra og med den 1. august 2020 til og med den 31. december 2022.

Det betyder, at i perioden fra og med den 1. august 2020 til og med den 31. december 2022 har dagpengemodtagere, som er fyldt 30 år, ret til et tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, som fremgår af en positivliste.

Bemærk! Den 7. september 2021 foreslog Regeringen i deres reformudspil "Danmark kan mere I" at uddannelsesløftet med 110 pct. dagpenge gøres permanent. Dette vil dog tidligst træde i kraft med virkning fra 1. januar 2024. Se mere i tidsplan for gennemførelse af reformpakke.

Retten gælder i følgende tilfælde:

  • Personen har ikke en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte.
  • Personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger, en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år. Det vil sige faglærte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som har en forældet erhvervsuddannelse.

  

For at få ret til tilbud under den midlertidige ordning, skal der gives tilbud om en hel erhvervsuddannelse. Dagpengemodtagere kan dermed ikke få tilbud om f.eks. et grundforløb i en erhvervsuddannelse under den midlertidige ordning. Der er dog ikke krav om, at hele erhvervsuddannelsen skal kunne afsluttes inden for personens dagpengeperiode.

En person anses for faglært, hvis vedkommende har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger, en erhvervsuddannelse. En erhvervsuddannelse er en uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser. Det kan f.eks. være en uddannelse til bager eller slagter. En uddannelse anses for forældet, hvis personen ikke har anvendt sin uddannelseskompetence i en jobfunktion eller som adgang til en stilling de seneste 5 år.

Dagpengemodtagere, som er omfattet af bestemmelsen, får en ret til et sådant tilbud om en erhvervsuddannelse på positivlisten over for jobcenteret. Jobcenteret skal således ikke fortage en vurdering af, om f.eks. tilbuddet er den rigtige indsats for at bringe den enkelte dagpengemodtager tilbage til arbejdsmarkedet, eller om pågældende har de nødvendige kompetencer til at gennemføre uddannelsen.

Der er dog ikke tale om en ret over for erhvervsskolerne. Dagpengemodtagere skal dermed opfylde de almindeligvis gældende betingelser for optagelse m.v. på erhvervsuddannelsen.

For at afklare dagpengemodtagerens kompetencer, herunder få synliggjort og dokumenteret uformel eller skjulte kvalifikationer, som er opnået via job, og dermed evt. få mulighed for at få afkortet den ønskede erhvervsuddannelse via en formel anerkendelse heraf, kan jobcenteret f.eks. give dagpengemodtagere tilbud om en realkompetencevurdering (RKV). Da dagpengemodtagere får ret til tilbuddet om en erhvervsuddannelse, skal forudgående tilbud dog kunne afvikles inden starten på tilbuddet om erhvervsuddannelsen.

Positivliste over erhvervsuddannelser

Det fremgår af § 97 a, stk. 2, at Beskæftigelsesministeriet udarbejder en landsdækkende positivliste over erhvervsuddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft, som afgrænser, hvilke erhvervsuddannelser personen kan vælge imellem. Positivlisten kan ses her. Med Aftale om stimuli og grøn genopretning fra december 2020 er det aftalt at udvide positivlisten i 2021, så ledige kan påbegynde både SOSU-assistentuddannelsen og flere uddannelser, der understøtter grøn omstilling.

Af uddannelser på positivlisten kan nævnes Industrioperatør, Materielmekaniker, Værktøjstekniker, Lastvognsmontør, Jordbrugsmaskinfører, Automatiktekniker, VVS og blikkenslager, Maskinsnedker, Svejser, Murer, SOSU-assistent, Social-og sundhedshjælper, Industriassistent, Smed, Renovationschauffør, Serviceassistent, Receptionist, Ernæringsassistent, Elektriker og Digital handel.

Fritaget for normale pligter som dagpengemodtager

Det fremgår af § 97, a, stk. 3, at personen under uddannelsen er fritaget fra pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Dermed er personen fritaget fra både at søge og tage job, herunder dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen, mens personen deltager i uddannelsen.

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?