Ledigheden for nyuddannede på de videregående uddannelser fra 2015 til 2016

I denne undersøgelse ser vi på bruttoledighedsopgørelser for de nyuddannede fra 2015 til 2016. Der vises opgørelser for disse dimittendårganges bruttoledighed målt 2. kvartal efter dimission. For 2015 årgangen vises desuden bruttoledigheden (som gennemsnittet af) 4. til 7. kvartal efter dimission. Opgørelserne er foretaget på forskellige uddannelsesgrupperinger. Mere præcist er kvartal 2-opgørelsen (også kaldet Kv2) lig bruttoledigheden opgjort i det kalenderkvartal, der indeholder halvårsdagen for uddannelsens fuldførelse. Tilsvarende udgør det, der kaldes Kv4-7 de nyuddannedes bruttoledighed i gennemsnittet af det kalenderkvartal, der indeholder årsdagen for fuldførelsen og de efterfølgende 3 kvartaler, - altså år to efter fuldførelsen.

Der vises ikke ledighedstal for akademiske bachelorer idet disse for langt de flestes vedkommende videreuddanner sig ved at tilgå en kandidatuddannelse.

Tabel 1: Antal nyuddannede fra de videregående uddannelser 2015 til 2016 og deres bruttoledighedsandel målt i kvartal 2 og kvartal 4-7 efter dimission. Fordelt på hovedgrupper.

2015 2016
Antal Kv2 Kv4-7 Antal Kv2
Erhvervsakademiudd. (EA) + Øvr. KVU 8.219 16% 10% 9.044 15%
Prof.bach + øvr. MVU 20.355 17% 8% 21.260 16%
Kandidatuddannelser 19.458 23% 11% 26.271 24%
I alt 48.032 20% 10% 56.575 19%

Uddannelsesgruppen med den største bruttoledighed er kandidatuddannelserne. I 2016 steg antallet af færdiguddannede kandidater meget markant målt i forhold til 2015 – alligevel er det lykkedes disse mange flere kandidater at undgå ledighed i nogenlunde samme udstrækning som året før. Der er dog tale om en lille stigning i Kv2-ledigheden for 2016-dimittenderne. Generelt falder ledigheden til ca. det halve når målingen foretages fra 4-7. kvartal efter færdiggørelsen af uddannelsen, sammenlignet med når opgørelsen foretages efter et halvt år.

Tabel 2: Antal nyuddannede fra de videregående uddannelser 2015 til 2016 og deres bruttoledighedsandel målt i kvartal 2 og kvartal 4-7 efter dimission. Fordelt på mellemgrupper for erhvervsakademiuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser

2015 2016
Antal Kv2 Kv4-7 Antal Kv2
Bio- og laboratorietekniske område, EA 589 17% 9% 661 19%
Designfaglige område, EA 798 15% 12% 807 14%
It-faglige område, EA 1.767 20% 13% 2.105 19%
Samfundsfaglige område, EA 105 34% 19% 94 32%
Tekniske område, EA 774 18% 9% 764 15%
Økonomisk-merkantile område, EA 3.953 13% 8% 4.399 12%
Sundhedsfaglige område, EA 177 4% 1% 178 5%
Kunstneriske, KVU 12 48% 21% 12 49%
Maritime, KVU 44 7% 6% 24 5%
I alt 8.219 15% 10% 9.044 15%

Når der ses bort fra den høje ledighed på den meget lille kunstneriske, kvu-gruppe ses den højeste relative ledighed på det samfundsfaglige område, og sådan har det været gennem flere år. Dette område er dog samtidig et meget lille område med et antal dimittender årligt på under 100. Laveste ledighedsgrader ses for det sundhedsfaglige ea-område, og også her gælder at det har været gældende flere år. Endvidere er ledigheden for det økomisk-merkantile område på et lavt niveau. Endelig kan det nævnes at den meget lille gruppe maritime, også er kendetegnet ved en lav ledighedsgrad.

Tabel 3: Antal nyuddannede fra de videregående uddannelser 2015 til 2016 og deres bruttoledighedsandel målt i kvartal 2 og kvartal 4-7 efter dimission. Fordelt på mellemgrupper for professionsbachelorer og øvrige mellemlange videregående uddannelser

2015 2016
Antal Kv2 Kv4-7 Antal Kv2
Økonomisk/merkantil, prof. bach. 1.719 26% 13% 1.791 23%
Teknik, prof. bach. 3.477 16% 7% 3.675 14%
Medie, kommunikation, it mv., prof. bach. 1.016 25% 13% 1.043 25%
Design, prof. bach. 763 41% 19% 888 35%
Sundhed, prof. bach. 5.163 12% 5% 5.193 10%
Pædagogik, prof. bach. 6.643 14% 8% 6.887 15%
Samfund, prof. bach. 1.410 14% 7% 1.593 14%
Humaniora, MVU 34 33% 9% 32 30%
Ernæring og sundhed, MVU 85 1% 0% 97 2%
Pædagogik, MVU 45 15% 12% 61 21%
I alt 20.355 16% 8% 21.260 16%

Tabel 3 viser mellemgruppeniveauet for professionsbachelorgruppen samt de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Generelt set er ledigheden målt i kv2 efter dimission, faldet lidt på trods af, at der er sket en ret så stor markant udvidelse i antallet af færdiguddannede. Målt på mellemgruppeniveau ses højeste ledighedsgrader for designuddannelserne. Også her er sundhedsfeltet karakteriseret ved lave ledighedsgrader, - dog overgået af det forholdsvis lille område ernæring- og sundhed, hvor ledighedsgraden er mellem 0 og 2 procent.

Tabel 4: Antal nyuddannede fra de videregående uddannelser 2015 til 2016 og deres bruttoledighedsandel målt i kvartal 2 og kvartal 4-7 efter dimission. Fordelt på mellemgrupper for kandidatuddannelserne

2015 2016
Antal Kv2 Kv4-7 Antal Kv2
Humaniora, kand. 4.838 34% 19% 6.406 35%
Natur, kand. 2.497 25% 11% 3.082 29%
Samfund, kand. 7.421 19% 8% 11.158 20%
Sundhed, kand. 1.841 10% 3% 2.396 11%
Teknik, kand. 2.861 23% 8% 3.229 25%
I alt 19.458 23% 11% 26.271 24%

Som det fremgår af tabel 4 er der fra 2015 til 2016 sket en kraftig udvidelse af antallet af nyuddannede kandidater. Stigningen er på hele 37 procent. Trods denne udvidelse er det stort set lykkes at holde Kv2- ledighedsgraden på samme niveau som tilfældet var for de uddannede fra 2015. Igen er det sundhedsuddannelserne der tegner sig for de laveste ledighedsgrader. Modsat gælder at humaniora-uddannede viser højeste ledighedsgrader.

Den fulde undersøgelse dækkende perioden 2012 til 2016 kan ses i pdf-format.

Næste opdatering med nye tal forventes at ske i juni 2020.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29. Juli, 2019 af A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15. Maj, 2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21. September, 2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at Læs mere...

Kandidatstuderende fuldfører hurtigere

Udgivet den 18. Juli, 2017 af A-kasser.dk

Kandidatstuderende fuldfører hurtigere. Den gennemsnitlige studietid for universitetsstuderende, der fuldfører en kandidatuddannelse, er faldet med Læs mere...

Gå til bloggen