Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Dagpenge under hjemsendelse

VIGTIGT! Denne artikel omhandler de generelle regler for dagpenge under hjemsendelse på grund af vejrlig eller materialemangel.

Er du hjemsendt på grund af coronavirus/COVID-19 anbefaler vi at du også nøje læser orientering/vejledning på din egen A-kasse's hjemmeside.

Da coronavirus/COVID-19 kan betragtes som en force majeure situation, kan det være at din arbejdsgiver har ret til at opsige dig med dags varsel. Det gælder hvis overenskomsten du er omfattet af indeholder en force majeure klausul.
Derudover kan arbejdsgiver have ret til at hjemsende dig uden løn, når arbejdet i henhold til overenskomst eller faglig kutyme er indstillet, fx på grund af vejrmæssige forhold eller materialemangel mv. (se neden for).

Hvis hjemsendelse ikke er reguleret af overenskomst eller er kutyme for fagområdet, kan der indføres bestemmelser om det i medarbejdernes ansættelseskontrakter.
Hvis aftale om hjemsendelse er med i ansættelseskontrakten, skal det fremgå om hjemsendelsen skal ske uden løn.

Hjemsendte medarbejdere, der hjemsendes i henhold til force majeure, overenskomst eller med henvisning til ansættelseskontrakt, betragtes ikke som selvforskyldt ledige. Medarbejderen vil derfor ikke få karantæne i A-kassen.

Ellers gælder at arbejdsgivere der hjemsender ansatte skal overholde det almindelige opsigelsesvarsel.
Det er vigtigt at du ikke accepterer en hjemsendelse uden overholdelse af det almindelige opsigelsesvarsel, hvis ikke arbejdsgiveren har ret hertil i henhold til ovennævnte situationer. Accepterer du for kort opsigelsesvarsel, kan det give dig 3 ugers karantæne med dagpenge, på grund af "selvforskyldt ledighed".

Det fremgår af § 57, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. seneste lovbekendtgørelse nr. 199 af 11/03/2020, at der kun må udbetales dagpenge til et medlem, der er ledigt. Det fremgår endvidere af § 62, stk. 1, i loven, at der kun må udbetales dagpenge til et medlem, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder at pågældende kan og vil overtage arbejde med dags varsel.

Adgangen til at hjemsende de ansatte på grund af vejrlig eller materialemangel er reguleret i de faglige overenskomster.
Fremgår det af din kontrakt, at du kan hjemsendes pga. vejrlig, så skal det ske med henvisning til en konkret overenskomst, ellers kan du ikke få dagpenge. Det gælder også, selvom du ikke er ansat efter en overenskomst.

Desuden gælder altid at du skal opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge. Det betyder bl.a. at du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og opfylde et indkomstkrav.

I forbindelse med hjemsendelser sondres der mellem hjemsendelser, hvor den ansatte ikke har pligt til at vende tilbage til arbejdsgiveren, når arbejdet genoptages, og hjemsendelser, hvor den ansatte har pligt til at vende tilbage til arbejdsgiveren, når arbejdet genoptages.

Pligten til at vende tilbage til arbejdsgiveren skal udtrykkeligt fremgå af overenskomsten på området eller aftaler i forlængelse af overenskomsten for at være retligt forpligtende over for den hjemsendte og dermed en hindring for, at pågældende kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet uden en frigørelsesattest.

Det forhold, at en overenskomst ikke udtrykkeligt fastslår, at den hjemsendte ikke har pligt til at vende tilbage til arbejdsgiveren, kan således ikke tages som udtryk for, at pågældende er forpligtet til at vende tilbage til arbejdsgiveren.

1) Den ansatte har ikke har pligt til at vende tilbage til arbejdsgiveren efter hjemsendelsens ophør

I nogle overenskomster er det fastsat, at arbejdsgiveren uden overholdelse af det normale opsigelsesvarsel og med lønfrigørende virkning kan hjemsende en ansat, og at den hjemsendte ikke har pligt til at vende tilbage til arbejdsgiveren, når begrundelsen for hjemsendelsen er væk.

I disse tilfælde anses den hjemsendte som frigjort fra ansættelsesforholdet og vil derfor være berettiget til dagpenge efter de almindelige regler.

Udbetaling af dagpenge forudsætter dog, at den hjemsendte står fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder at pågældende ikke har forbeholdt sin arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads.

Der henvises til §§ 29, 30 og 42, stk. 1, i Bekendtgørelse nr. 1172 af 25/11/2019 om rådighed.

Der skal betales G-dage efter reglerne herom, jf. bekendtgørelse nr. 400 af 26/04/2017 om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage).

2) Den ansatte har pligt til at vende tilbage til arbejdsgiveren efter hjemsendelsens ophør

I nogle overenskomster er det fastsat, at arbejdsgiveren uden overholdelse af det normale opsigelsesvarsel og med lønfrigørende virkning kan hjemsende en ansat, men den hjemsendte har pligt til at vende tilbage til arbejdsgiveren, når begrundelsen for hjemsendelsen er væk.

Den hjemsendte anses ikke for at være frigjort fra ansættelsesforholdet i disse tilfælde. Det vil derfor kræve en opsigelse fra den ansattes side, hvis pågældende ikke ønsker at vende tilbage til arbejdsgiveren.

Den hjemsendte vil derfor kun være berettiget til dagpenge, hvis arbejdsgiveren erklærer at ville se bort fra opsigelsesvarslet i tilfælde af, at den hjemsendte opnår arbejde med en længere arbejdstid. Arbejdsgiverens erklæring skal foreligge på en frigørelsesattest eller fremgå af ansættelseskontrakten, jf. § 28, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 1172 af 25/11/2019 om rådighed. Frigørelsesattesten skal være a-kassen i hænde senest 5 uger efter hjemsendelsens første dag.

Udbetaling af dagpenge forudsætter også, at den hjemsendte i øvrigt står fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder at den pågældende ikke har forbeholdt sin arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads.

Der henvises til §§ 29, 30 og 42, stk. 1, i Bekendtgørelse nr. 1172 af 25/11/2019 om rådighed.

Der skal betales G-dage efter reglerne herom.

Hjemsendte er omfattet af "mindre intensiv indsats"

Kan du dokumentere, at du er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel, er du fritaget fra pligt til at være aktivt jobsøgende, møde til samtaler i Jobcenter og A-kasse og deltage i tilbud, jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, §106 og Rådighedsbekendtgørelsen §22.
Dokumentationen for, at en person er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel kan fremgå af et brev, en e-mail, sms m.v. eller en hjemsendelsesattest. Er der tale om, at arbejdsgiveren telefonisk oplyser over for jobcenteret, at personen er hjemsendt, skal dette - samt andre relevante oplysninger - noteres.
Det er jobcenteret der beslutter, om en person skal være omfattet af en mindre intensiv indsats.

Hjemsendte er ikke omfattet af 30 ugers begrænsning for supplerende dagpenge

Får du supplerende dagpenge mens du er hjemsendt, gælder den normale 30-ugers periode (hvor man maksimalt kan få supplerende dagpenge) ikke, jfr. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, §38, stk. 6, nr. 1.

Kilde: Det Faglige Hus og ASE.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen