Overførsel af dagpenge inden for EU

For at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse fra en dansk A-kasse, skal du normalt opholde dig i Danmark. Men på visse betingelser kan du rejse til et andet EU-land for at søge arbejde og fortsat få din arbejdsløshedsunderstøttelse udbetalt fra Danmark.

Du kan modtage din arbejdsløshedsunderstøttelse i op til 3 måneder fra Danmark (hvor du sidst havde arbejde).

Hvilke EØS-lande kan du tage dagpenge med til?

Du kan få EØS-dagpenge i følgende lande:
Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Bulgarien, Rumænien, Malta og Cypern.

Desuden er disse oversøiske territorier omfattet af ordningen:
Hebriderne, Gibraltar (engelsk), Madeira, Azorerne (portugisisk), De Canariske øer, Balearerne (det vil sige Mallorca og Ibiza), Ceuta, Melilla (spansk), Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana og Réunion (fransk).

Det er kun muligt, hvis du er:

 • statsborger i et EØS-land (herunder Danmark) eller Schweiz. (Nationals of non-EU/EEA countries, please read the english version for more information)
 • helt arbejdsløs (ikke delvist eller periodisk) og
 • berettiget til arbejdsløhedsunderstøttelse i Danmark.

Inden du tager af sted, skal du:

 • have været registreret som ledig på Jobnet.dk (eller i dit lokale jobcenter) i mindst 4 uger (der kan gøres undtagelser, se neden for)
 • anmode din A-kasse om en PD U2-blanket.
  PD U2 er et særligt dokument der giver dig ret til at tage dine dagpenge med dig. Hvis du opfylder betingelserne, vil din A-kasse udstede dokumentet PD U2.

I de 4 uger skal du være berettiget til dagpenge, men ikke nødvendigvis have fået dem udbetalt. Karantæne og venteperiode tæller således med i de 4 uger.

Du kan få dispensation fra kravet om fire ugers forudgående ledighed, hvis du opfylder en af betingelserne:

 • Du ønsker at følge din ægtefælle eller samlever, der skal overtage mere end fem ugers arbejde eller begynde mindst 18 måneders uddannelse i det andet EØS-land eller Schweiz.
 • Du er statsborger i det EØS-land/Schweiz, du ønsker at rejse til, og du har været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcentret i mindst en uge, efter at du blev ledig.
 • Du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land eller Schweiz.
 • Du har fået arbejde på deltid eller af kortere varighed i det andet EØS-land eller Schweiz, og arbejdet medfører ikke, at du bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land.
 • Du skal ikke opfylde 4-ugers kravet, hvis du er dagpengeberettiget og tager til Færøerne.

PD U2 tilladelsen gælder kun for ét land. Hvis du ønsker at tage din arbejdsløshedsunderstøttelse med til et nyt land, skal du anmode om endnu en U2-blanket. Forhør dig hos din A-kasse om, hvor vidt du skal vende hjem og ansøge om denne nye tilladelse, eller om du kan gøre det fra udlandet.

Ved din ankomst i det nye land skal du:

 • registrere dig som jobsøgende hos de nationale arbejdsmarkedsmyndigheder senest syv dage efter den startdato, der står i PD U2-dokumentet
 • indvilge i enhver kontrol af modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse i dit nye land, som hvis du modtog understøttelsen dér.
  Du skal altid møde op, når den lokale Arbejdsformidling eller andre myndigheder indkalder dig til samtale. I modsat fald risikerer du at miste retten til dagpenge.

Undersøg dine rettigheder og forpligtelser som jobsøgende i dit nye land. De kan være meget anderledes end i det land, du blev arbejdsløs i.

Du skal under dit ophold i EØS-landet stå til rådighed efter jobsøgningslandets regler. Din danske A-kasse kan således ikke kræve at du skal opfylde de danske rådighedsbetingelser, jfr. også afgørelsen i en ankesag fra 2019.
Det betyder også at der er opholdslandets krav til omfang af jobsøgning du skal opfylde, hvilket er blevet fastslået i denne anke-afgørelse.

Den danske A-kasse skal således ikke vurdere, om medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet i jobsøgningslandet ud fra de danske regler om rådighed, men skal alene lægge jobsøgningslandets underretninger om rådighed til grund ved udbetaling af dagpenge.

Du vil få udbetalt det samme beløb som tidligere direkte til din bankkonto i Danmark.
Dine dagpenge bliver som hovedregel udbetalt af din danske a-kasse, hvis du kan få dagpengene med til et EØS-land, Færøerne eller Schweiz.
Dagpenge i udlandet udbetales på samme måde, som hvis du var ledig i Danmark. Du skal således fortsat udfylde et dagpengekort på din A-kasse's hjemmeside hver måned.
Drejer det sig om landene Norge, Island eller Liechtenstein, skal du dog have udbetalt dagpenge fra myndighederne i det pågældende land, fx arbejdsformidlingen.

Hvis du ikke får arbejde

Hvis du ikke finder arbejde, skal du være tilbage i Danmark, så du kan tilmelde dig dit jobcenter som ledig inden udløbet af tre-måneders perioden. Det betyder, at du skal tilmelde dig Jobcenteret i Danmark senest den sidste dag i attestperioden. Overholder du ikke dette, kan du ikke få dagpenge i Danmark, før du har haft arbejde i mindst 296 timer inden for en periode på 12 uger.

Hvis du vil beholde din ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, skal du sørge for at vende tilbage til Danmark, senest den dag, tilladelsen udløber.

Forlængelse af periode med 4 uger

Det følger af reglerne, at a-kassen i umiddelbar tilknytning til periodens udløb kan forlænge fristen for tilmelding til jobcenteret med op til 4 uger, hvis du skal til en ansættelsessamtale i det andet EØS-land eller afventer resultatet af en ansættelsessamtale. A-kassen kan også i umiddelbar tilknytning til periodens udløb forlænge fristen i tilfælde af sygdom, barselsorlov eller uforudsigelige omstændigheder. I så fald skal tilmelding til jobcenteret ske senest dagen efter, at du er raskmeldt, orloven er ophørt eller de særlige omstændigheder ikke længere er til stede.

Hvis du får arbejde i udlandet

Når du får arbejde i et andet EU-/EØS land skal du som altovervejende hovedregel melde dig ud af den danske A-kasse, da du dermed er omfattet af arbejdsløshedsystemet i det land du får arbejde i.

Kun i tilfælde hvor arbejdet er påbegyndt inden udløbet af 3-måneders-perioden, er der ikke krav om at du skal tilmelde dig jobnet.dk. Se eksempel fra A-kasse.
Startes det nye job i det andet EU-land først efter udløb af 3-måneders perioden, er det vigtigt at du tilmelder dig jobnet.dk som ledig senest ved udløb af PD U2-periodens udløb.
Ellers vil du først kunne vende tilbage til Danmark og få dagpenge igen efter du har opfyldt et arbejdskrav.

Du kan læse mere om din situation når du får arbejde i udlandet i artiklen "A-kasse og udland".

Hvis du skal til jobsamtale i Danmark

Hvis du inden udløb af 3-måneders perioden, bliver inviteret til jobsamtale i Danmark, skal du være opmærksom på at det er Arbejdsformidlingen i det andet EØS-land der skal vurdere om du står til rådighed for arbejdsmarkedet i den periode hvor du rejser til Danmark. De skal efter reglerne give den danske A-kasse besked om evt. manglende rådighed, og gør de det vil du ikke kunne få dagpenge under dit ophold i Danmark. Se eksempel fra A-kasse.

Du kan dog alternativt vælge at afbryde din 3-måneders-periode, og tilmelde dig som ledig på Jobnet.dk (stille dig rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark igen), hvorved du vil have ret til dagpenge fra din danske A-kasse igen.

Hvis du får job i Danmark

Hvis du inden udløbet af 3-måneders-perioden har påbegyndt arbejde i Danmark, behøver du ikke at tilmelde dig Jobnet.dk inden 3-måneders periodens udløb. Skal du først starte dit nye job i Danmark efter udløbet af 3-måneders perioden er det vigtigt at du tilmelder dig Jobnet.dk som ledig inden 3-måneders periodens udløb, da du ellers først vil kunne få dagpenge igen efter du har opfyldt et arbejdskrav.

Ny periode med EØS-dagpenge

Hvis du tidligere har benyttet en attest PD U2, skal du have arbejde, før du kan få en ny attest.
Er du fuldtidsforsikret, skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger/3måneder. Arbejdet kan godt være udført i udlandet, hvis du i arbejdsperioden har været arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land.

Ligebehandling

Når du søger arbejde i udlandet, har du samme rettigheder som statsborgere i dit værtsland med hensyn til:

 • adgang til arbejde
 • støtte fra arbejdsformidlingen
 • finansiel støtte til at hjælpe dig med at finde arbejde

Dit nye land venter muligvis til, du har fået en reel tilknytning til det lokale arbejdsmarked, før de yder dig visse former for finansiel støtte til at hjælpe dig med at finde arbejde såsom lavtforrentede lån til arbejdsløse, der starter en ny virksomhed. At opholde sig i landet og søge arbejde i et rimeligt stykke tid kan muligvis udgøre en reel tilknytning.

Denne side er senest opdateret 05.02.2021.

Kilde: CA A-kasse, A-kassen FRIE og Borger.dk.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?