Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Vejledning til bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge fra din A-kasse Kapitel 3 (§§ 14, Frivillige organisationer, foreninger m.v. samt afgrænsningen ml. primær drift og vedligeholdelse)

Arbejd i frivillige organisationer uden at miste dagpenge fra A-kassen

Her på siden kan du se vejledning til bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge fra din A-kasse. Vejledningen giver en bedre forståelse af reglerne om udbetaling af dagpenge, herunder om fradrag i dagpengene.

Bemærk! Dette er en vejledning til den nye bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge fra din A-kasse, som træder i kraft den 01.10.2018.
Hvis du vil se den vejledning der er gældende frem til 01.10.2018 - kan du se den her (retsinformation.dk).

Vejledning om fradrag i dagpenge fra din A-kasse

Til Kapitel 3 (fortsat)

Til § 14 (fortsat)
Frivillige organisationer, foreninger m.v.

Til stk. 2

En frivillig organisation, forening eller lignende på dagpengeområdet skal opfylde følgende betingelser:

 1. Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.
  Herved forstås således, at organisationen, foreningen eller lign. er oprettet på privatretligt initiativ – altså at det ikke lovgivningsmæssigt direkte eller forudsætningsvist fremgår, at denne kan eller skal oprettes. Således vil f.eks. en a-kasse ikke kunne opfylde dette krav, da den godt nok er privat, men der er oprettet i medfør af en lov, og den har forpligtigelser, som følger af lovgivningen, dvs. dens eksistens er forudsat i lovgivningen.
  Desuden skal organisationen, foreningen eller lign. kunne opløse sig selv. Det er uden betydning, om der i den konkrete organisation, forening eller lign. evt. foreligger vedtægtsbestemmelser herom.
 2. Dens primære formål er ikke at skabe overskud (organisationen skal være ”non-profit”), og et evt. overskud må ikke udloddes til ”ejerne” som f.eks. foreningens medlemmer eller andre, men skal investeres i opfyldelse af organisationens mål.
  En non-profit organisation, forening eller lign. betragtes som en ”ikke-erhvervsdrivende-forening”, som ikke må fremme medlemmernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Heri ligger, at et evt. overskud ikke må udloddes til »ejerne«, f.eks. foreningens medlemmer eller andre, men at overskuddet skal investeres i opfyldelse af organisationens/foreningens formål. Tilsvarende gælder i forbindelse med organisationens/foreningens evt. opløsning. Det er et krav, at evt. overskud f.eks. gives til lignende organisationer, foreninger m.v. eller almennyttige formål.
 3. Det frivillige arbejde er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.
  Dette udelukker ikke, at der ved siden af den frivillige ulønnede indsats i foreningen kan være lønnet beskæftigelse af betydelig omfang i forhold til organisationens/foreningens samlede aktiviteter.
  Hvis en organisation, forening eller lign. f.eks. har en lønnet bestyrelse, men hvor lokalafdelinger består af ulønnede bestyrelsesmedlemmer, betragtes mindstekravet som opfyldt, hvis det frivillige, ulønnet arbejde udføres i regi af lokalforeningen.
 4. Der er frivilligt medlemskab. Heri ligger naturligt, at medlemmerne eller deltagerne ikke ved lov eller aftale er pålagt eller er forpligtet til at være medlem/deltager i organisationen, m.v.

En frivillig organisation, forening eller lignende kan f.eks. være en organisation med et socialt eller humanitært sigte inden for det sociale og sundhedsmæssige område, hvor det frivillige, ulønnede arbejde tager sigte på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd og omsorg eller tager sigte på at løse velfærdsproblemer. Øget velfærd kan være af helbreds-, forsørgelses - eller omsorgsmæssig karakter, der tilvejebringes gennem vejledning, med menneskelig kontakt eller ved at viderebringe egne oplevelser og erfaringer. Det kan f.eks. være et kvindecenter eller en kriselinje.

Frivilligt, ulønnet arbejde kan også udføres inden for kirkelige foreninger, kollektive eller kulturelle foreninger, sportsforeninger, beboerforeninger og miljøorganisationer.

Det er uden betydning, om organisationen, foreningen m.v. helt eller delvist er finansieret af offentlige midler, eller om arbejdet udføres uden for en organisation. Frivilligt, ulønnet arbejde i dette regi kan f.eks. udføres af personer med tidligere misbrug, pårørende m.v. eller personer der samarbejder om en fælles sag.

Såfremt de ovenstående betingelserne er opfyldt, vil det forhold, at en privat erhvervsvirksomhed yder støtte til en frivillig organisation, forening eller lignende ikke ændre på, at der er tale om en frivillig organisation, forening eller lignende og ikke en privat erhvervsvirksomhed. Den private erhvervsvirksomhed kan yde støtte i form af:

 1. Kontant donation.
 2. Naturalydelser og andre effekter til brug for den frivillige organisations virke.
 3. Hjælp til administration (herunder markedsføring, sædvanlig administration m.v.) eller anden type støtte eller samarbejde.

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation m.v., som samarbejder med en privat erhvervsvirksomhed, kan som udgangspunkt udføre arbejdet uden fradrag inden for timebegrænsningen. Hvis medlemmet udfører frivilligt, ulønnet arbejde for den private erhvervsvirksomhed, vil dette medføre fradrag fra første time.

En frivillig organisation, forening eller lignende, der er organiseret som et selskab (A/S, ApS, Amba mm.), vil som udgangspunkt ikke opfylde de opstillede betingelser, da selskaber typisk etableres for at drive erhvervsvirksomhed med henblik på at opnå et overskud.

Bliv medlem af en A-kasse

Se vores guide og indmeld dig online

Til stk. 3

De 44 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Det vil således ikke have betydning for ydelsen i hvilke uger, inden for den pågældende måned, ydelsesmodtageren arbejder, samt hvor mange timer, der arbejdes, såfremt timebegrænsningen ikke overskrides.

En dagpengemodtager vil således f.eks. godt kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde 20 timer i den første uge i en måned, 10 timer i den næste uge og 14 timer i den fjerde uge i en måned uden, at det vil medføre fradrag.

Bestemmelsen gælder også for den måned, hvor medlemmet ledigmelder sig.

Primær drift og vedligeholdelse
Til stk. 4

Arbejde, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører som udgangspunkt fradrag fra første time. Dette gælder dog ikke, hvis aktiviteten falder ind under bestemmelserne i enten § 14, stk. 5, eller § 14, stk. 6.

Ved primær drift forstås i denne sammenhæng arbejde eller funktioner, der er med til at sikre organisationens overordnede, administrative drift.

Som eksempler på primære driftsopgaver kan nævnes:
- Centrale organisatoriske og ledelsesmæssige funktioner som f.eks. personaleadministration, herunder ansættelse og afskedigelse.
- Økonomi- og organisationsstyring.
- Administrationsopgaver.
- Bogholder/bogføring.
- Sekretær.
- Revisor.
- Arbejde med udvikling af IT systemer, herunder udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside.

Ved primær drift forstås også arbejde eller andre opgaver, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre. Det kan f.eks. være udbringning af mad til ældre hjemmeboende.

Ved vedligeholdelse forstås i denne sammenhæng funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden. Her tænkes særligt på arbejde, der er med til at sikre tilførsel af vand, varme eller elektricitet, og dermed arbejde, som forudsætter, at den enkelte er i besiddelse af en autorisation. Arbejde, der kræver autorisation som f.eks. vvs-installatør eller elektriker, medfører altid fradrag fra første time.

Som eksempler på vedligeholdelse kan nævnes:
- Varetagelse af den daglige rengøring.
- Malerarbejde.
- VVS-arbejde.
- Elektrikerarbejde.
- Tømrearbejde.

Til stk. 5

Som eksempler på primær drift i mindre organisationer m.v., der ikke medfører fradrag kan nævnes:
- Mindre administrative opgaver, f.eks. arkivarbejde, arbejde i omstilling eller receptionist- og sekretæropgaver.
- Mindre koordineringsopgaver, f.eks. i forbindelse med indsamling, koordination og formidling af frivilligt arbejde i mindre omfang eller i forbindelse med sammensætning af vagtplaner m.v.
- Arbejde som bogholder eller revisor i foreninger, klubber m.v.

Dette forudsætter dog, at det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til denne form for arbejde, og at arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft.

Til stk. 6

Som eksempler på vedligeholdelse i mindre organisationer mv., der ikke medfører fradrag kan nævnes opgaver, der består i f.eks.
- Lejlighedsvis rengøring eller den årlige hovedrengøring af klubhuset.
- Maling af klubhuset eller af spejderhytten.
- Opkridtning af boldbaner.
- Vinterklargøring af søspejdernes både og lignende.
- Vvs-arbejde og elektrikerarbejde, som ikke kræver autorisation.

Dette forudsætter dog, at det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til denne form for arbejde, og at arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft.

Ved vurdering af hvorvidt der er tale om en mindre organisation m.v. som er del af en større organisation m.v., tages der udgangspunkt i lokalafdelingen, såfremt det frivillige, ulønnet arbejde udføres i regi af lokalafdelingen.

Giv din A-kasse besked

Har du friviligt arbejde, skal du kontakte din A-kasse

Oplysningspligt
Til stk. 8

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde skal ved ledigmeldingen eller forud for start i frivilligt, ulønnet arbejde give a-kassen oplysning om arten af det frivillige, ulønnede arbejde og de nødvendige oplysninger om den organisation, forening eller lignende, arbejdet udføres for. Dette kan ske ved tro og love.

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde skal på ydelseskortet løbende oplyse a-kassen om antallet af timer, som medlemmet har arbejdet frivilligt og ulønnet.

Det betyder bl.a. at medlemmet skal oplyse, såfremt der sker ændringer i arbejdets art, omfang mv., som kan have betydning for, om der skal ske fradrag og/eller om fradragets størrelse. Medlemmet skal f.eks. også oplyse, hvis vedkommende udfører frivilligt, ulønnet arbejde i en ”ny” frivillig forening.

Medlemmet skal tilsvarende oplyse om arbejde, der kan karakteriseres som primær drift og vedligeholdelsesarbejde, jf. § 14, stk. 4.

Er medlemmet i tvivl om, hvorvidt en frivillig aktivitet eller et frivilligt, ulønnet arbejde medfører fradrag, kan medlemmet rette henvendelse til sin a-kasse.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 09-07-2018