Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Lov om arbejdsløshedsforsikring Kapitel 8 (Medlemskab af A-kasse)

Lov om arbejdsløshedsforsikring - medlemskab af A-kasse

Her på siden kan du se Lov om arbejdsløshedsforsikring. Loven indeholder bl.a. regler om anerkendelse af A-kasser, medlemskab af A-kasse, beregning af dagpenge, ret til dagpenge og reglerne om efterløn.

LBK nr 199 af 11/03/2020 - Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 8

Medlemskab af anerkendte A-kasser

§ 41. Ret til optagelse som medlem har personer,

1) som har bopæl og ophold her i riget bortset fra Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 6, og

2) som er mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, jf. dog § 44, stk. 2.

Stk. 2. Personer, som har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, eller en erhvervsgrunduddannelse på højeste niveau i henhold til lov om forberedende grunduddannelse, har uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, ret til optagelse, selv om de ikke er fyldt 18 år.

Stk. 3. Optagelse skal ske i en A-kasse, hvis faglige område personen har tilknytning til, jf. § 32, stk. 2.

Stk. 4. Optagelse kan ske som fuldtids- eller deltidsforsikret, jf. kapitel 11.

Stk. 5. Ingen må være medlem af mere end én A-kasse.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om ret til optagelse for personer, der har bopæl i udlandet, herunder på Færøerne og i Grønland.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte nærmere regler for anvendelsen af stk. 1 og 4, herunder for afgrænsningen mellem lønarbejde og selvstændig erhvervsudøvelse.

§ 42. Et medlem, som tager erhvervsarbejde uden for A-kassen's faglige område, skal lade sig overflytte til en anden A-kasse eller udtræde af A-kassen.

Stk. 2. Et medlem har ret til at blive overflyttet til en A-kasse, hvis betingelserne for optagelse i den pågældende A-kasse er opfyldt.

Stk. 3. Et medlem, som ikke har erhvervsarbejde, kan overflyttes til en anden A-kasse med mindst 1 måneds varsel til udløbet af en udbetalingsperiode.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om overflytning af medlemmer fra en A-kasse til en anden.

§ 43. Medlemskabet ophører senest ved udgangen af den måned, hvori medlemmet når folkepensionsalderen efter lov om social pension, jf. dog § 44, stk. 1, eller ved medlemmets død.

Kapitel 8 a

Særligt seniormedlemskab

§ 44. Et medlem, som har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, kan overgå til et seniormedlemskab ved udgangen af den måned, hvor medlemmet har nået folkepensionsalderen.

Stk. 2. En person, som ikke er medlem af en A-kasse, og som har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, kan optages som seniormedlem.

Stk. 3. Et seniormedlem har ikke ret til dagpenge eller andre ydelser efter denne lov.

Stk. 4. Et seniormedlem har ret til hjælp til jobsøgning af A-kassen.

Stk. 5. Et seniormedlem skal kun betale administrationsbidrag til A-kassen, jf. § 77, stk. 7.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om optagelse af seniormedlemmer og et særligt medlemskab for seniormedlemmer.

§ 45. (Ophævet)

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 27-03-2020. Indarbejdet lovændringer til og med 28-01-2020.