Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge kapitel 3-4

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, kap. 3-4

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. hvordan og hvornår dagpenge udbetales, og reglerne om fradrag i dagpengene på grund af arbejde, indtægter eller karens.

Bemærk, at der kan være love vedtaget efter datoen for denne bekendtgørelse (18.12.2018), som kan ændre nogle af paragrafferne, medføre at nogle paragraffer vil blive slettet eller at nye paragraffer tilføjes.
Senest opdateret 30-03-2020. Indarbejdet lovændringer til og med BEK nr 192 af 12/03/2020.

BEK nr 1588 af 18/12/2018 om udbetaling af dagpenge

Kapitel 3

Fradrag for arbejde m.v.

§ 12. Arbejde, der udføres af et medlem i en måned, hvor medlemmet modtager dagpenge, medfører fradrag. Dette gælder også arbejde uden for normal arbejdstid og på helligdage samt arbejde, der udføres uden for medlemmets normale faglige område. Ulønnet arbejde medfører også fradrag, jf. dog § 14.

Stk. 2. Ved arbejde i stk. 1 forstås aktiviteter, som enten medfører indtægt eller efter sin art normalt medfører indtægt.

Stk. 3. Fradraget sker i den måned, hvor arbejdet udføres.

Stk. 4. Frivillige aktiviteter medfører ikke fradrag. Ved frivillige aktiviteter forstås aktiviteter, som ikke medfører indtægt, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

§ 13. Drift af selvstændig virksomhed medfører fradrag. Afvikling af en virksomhed, der er ophørt på tro og love efter § 20 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, medfører ligeledes fradrag.

Stk. 2. Fritidsbeskæftigelse medfører fradrag.

Stk. 3. Fradraget, jf. stk. 1 og 2, sker i den måned, hvor aktiviteten udføres.

Stk. 4. Formueforvaltning medfører ikke fradrag.

§ 14. Frivilligt, ulønnet arbejde kan udføres uden fradrag efter de regler, der fremgår af stk. 3-6. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som et medlem udfører ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Stk. 2. En frivillig organisation, forening eller lignende, jf. stk. 1, skal opfylde følgende betingelser:

 1. Organisationen mv. er frivilligt grundlagt hvilket betyder, at organisationen mv. ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen mv. skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.
 2. Organisationens mv. primære formål er ikke at skabe overskud, og et evt. overskud må ikke udloddes til ejerne, f.eks. foreningens medlemmer eller andre, men skal investeres i opfyldelse af organisationens formål.
 3. Det frivillige arbejde er en betydningsfuld del af organisationens mv. grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.
 4. Der er frivilligt medlemskab af organisationen mv.

Stk. 3. Frivilligt, ulønnet arbejde kan udføres uden fradrag i op til 44 timer om måneden, jf. dog stk. 4. De 44 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode, jf. § 2, stk. 1. Arbejde herudover medfører fradrag.

Stk. 4. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører fradrag, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift i mindre organisationer mv., medfører ikke fradrag, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft.

Stk. 6. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse i mindre organisationer, medfører ikke fradrag, hvis

 1. arbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig, jf. § 15, stk. 3,
 2. arbejdet udføres lejlighedsvist,
 3. arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.,
 4. arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft, og
 5. arbejdet kan udføres, uden at der kræves autorisation.

Stk. 7. Arbejdet skal udføres, uden at medlemmet er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter.

Stk. 8. Et medlem, der modtager dagpenge, og som udfører frivilligt, ulønnet arbejde skal skriftligt oplyse a-kassen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation mv., arbejdet udføres for.

Stk. 9. Fradraget sker i den måned, hvor arbejdet udføres.

Selvbygger og medbygger

§ 15. Dagpenge kan ikke udbetales til et medlem, der som selvbygger eller medbygger deltager i at opføre eller ombygge egen bolig mv., jf. dog stk. 2. Dagpenge kan igen udbetales, når den personlige medvirken i byggeriet er ophørt.

Stk. 2. Ved mindre byggearbejder i egen bolig kan et medlem bevare retten til dagpenge. Der skal dog ske fradrag for de timer, der anvendes på arbejdet.

Stk. 3. Almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig medfører ikke fradrag.

Stk. 4. Fradraget efter stk. 2 sker i den måned, hvor arbejdet udføres.

Fradrag for indtægter

§ 16. Indtægter medfører fradrag, selvom der ikke udføres arbejde i den periode, indtægterne dækker. Ved indtægter forstås løn, rådighedsløn, honorarer mv. samt indtægter, der træder i stedet for løn. Det gælder både ved udbetaling af engangsbeløb og løbende indtægter.

Stk. 2. Indtægter, der træder i stedet for løn mv., jf. stk. 1, kan bl.a. være:

 1. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 2. Beløb fra Lønmodtagernes Garantifond.
 3. Fratrædelsesgodtgørelse, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 3. Fratrædelsesgodtgørelse medfører fradrag i dagpengene i det omfang, beløbet helt eller delvist svarer til, hvad arbejdsgiveren skulle have betalt medlemmet i løn i en opsigelsesperiode, hvis medlemmet var blevet afskediget.

Stk. 4. Hvis medlemmets ansættelsesforhold efter lov, overenskomst, regulativ, cirkulære eller ansættelseskontrakt giver mulighed for rådighedsløn eller lignende i forbindelse med en afskedigelse, medfører fratrædelsesgodtgørelsen fradrag.

§ 17. Indtægter, som et medlem modtager for at udføre ombud og offentlige og private hverv, medfører fradrag, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Indtægter, som et medlem modtager fra hverv i hjemmeværn, lokalt beredskab, frivilligt brandværn, kystredningsberedskabet, digeberedskabet og lignende, medfører ikke fradrag.

Stk. 3. Indtægter, som et medlem modtager for hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg, medfører ikke fradrag.

Stk. 4. Indtægter, som et medlem af en kommunalbestyrelse og et regionsråd modtager for hverv efter de kommunale styrelseslove og lov om regioner, medfører ikke fradrag.

Stk. 5. Indtægter, som et medlem modtager for hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand og som regionsformand efter lov om regioner, medfører fradrag.

Stk. 6. Fradraget efter stk. 1 og 5 sker i de måneder, indtægterne dækker.

§ 18. Løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg), som er led i et tidligere ansættelsesforhold og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag, jf. dog § 22.

Stk. 2. Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet, medfører fradrag.

Stk. 3. Løbende udbetaling af pension og pensionslignende ydelser til et medlem, der tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, regionsformand, medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet mv., medfører fradrag.

Stk. 4. Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag. Dette gælder, uanset om beløbet udbetales løbende efter arbejdsophøret eller som supplement til dagpengene.

Stk. 5. Fradraget sker i de måneder, pensionen eller beløbet dækker.

§ 19. Indtægter fra førsteudsendelse og indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker, film mv. medfører fradrag. Der skal dog kun ske fradrag, hvis indtægten stammer fra arbejde inden for medlemmets sædvanlige arbejdsområde, hvor genanvendelser mv. er normale.

Stk. 2. Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter, royalties og lignende rettigheder medfører ikke fradrag.

Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 sker i den måned, hvor indtægterne modtages.

§ 20. Legater medfører fradrag, hvis der er knyttet en arbejdspligt til legaterne.

Stk. 2. Fradraget sker i de måneder, indtægterne dækker.

§ 21. Vurderingen af, om en indtægt skal medføre fradrag efter §§ 19 og 20, sker på baggrund af medlemmets oplysning på tro og love.

Indtægter der ikke medfører fradrag

§ 22. Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:

 1. Kapitalpensioner og kapitalforsikringer.
 2. Indtægter fra opsparings-og forsikringsordninger (herunder livrenter), der er uden forbindelse med et arbejdsforhold.
 3. Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
 4. Pension efter ægtefælle eller samlever samt børnepension.
 5. Førtidspension inklusive tillæg og invaliditetsydelse efter lov om social pension.
 6. Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring.
 7. Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.
 8. Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.
 9. Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter ligebehandlingsloven.
 10. Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom.
 11. Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.
 12. Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster.
 13. Underholdsbidrag.
 14. Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.
 15. Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).
 16. Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler.
 17. Feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales, uden at ferien eller feriefridagene afholdes efter ferieloven.
 18. Indtægter i form af rådighedsvederlag, personlige tillæg m.v. til deltidsansatte brandmænd.
 19. Indtægter fra formueforvaltning.

§ 23. Tantieme, gratiale, bonus, opsparet søgnehelligdagsbetaling og lignende udbetalinger, som vedrører et arbejdsforhold, medfører ikke fradrag.

Kapitel 4

Beregning af fradrag m.v.

§ 24. Fradrag sker for det antal løntimer, som medlemmet har fået indberettet i indkomstregisteret for måneden, jf. dog § 25. Fradrag for ulønnet arbejde eller udenlandsk arbejde sker for det faktiske antal timer, som medlemmet har arbejdet i måneden.

Stk. 2. Udbetaling af løntimer, der kan henføres til andre perioder med arbejde, er ikke omfattet af stk. 1.

§ 25. Fradrag sker for et beregnet timetal, hvis et medlems arbejdstid er ukontrollabel efter bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Stk. 2. Timetallet beregnes ved at omregne den indberettede indtægt fra arbejde med den til enhver tid gældende omregningssats, jf. § 52 i loven. Dokumenterede nødvendige udgifter, der efter skattereglerne kan fratrækkes indtægten før beregning af skat, trækkes fra.

Stk. 3. Hvis lønnen ikke er kendt på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres, sker der et foreløbigt fradrag i dagpengene. Det sker på grundlag af det antal timer, som medlemmet har oplyst er brugt til arbejdet. Når lønnen kendes, skal der ske omregning efter stk. 2.

Stk. 4. Hvis arbejdet ikke har medført indtægter, sker fradraget på grundlag af det antal timer, som medlemmet har oplyst er brugt til arbejdet. For et medlem, der er forsikret på fuld tid, kan fradrag for hver arbejdsdag højst udgøre 7,4 timer. For et medlem forsikret på deltid kan fradraget for hver arbejdsdag højst udgøre 6 timer.

§ 26. Fradrag sker for et beregnet timetal for indtægter efter §§ 17-20.

Stk. 2. Timetallet beregnes efter § 25, stk. 2.

Stk. 3. Ved beregning af fradrag for indtægter efter § 18, stk. 2, omregnes den udenlandske pensionsudbetaling med den officielle valutakurs den første hverdag i udbetalingsperioden.

§ 27. Fradrag for selvstændig virksomhed sker for de faktiske timer, som medlemmet har brugt på alt arbejde, der vedrører driften af virksomheden, herunder administration og transport.

Stk. 2. Medlemmet skal oplyse om de faktiske timer, når medlemmet sender månedsoplysningerne.

Stk. 3. Hvis vederlaget for et enkeltstående tilfælde af selvstændig virksomhed ydes pr. time eller på grundlag af et beregnet timeforbrug, kan dette timeforbrug lægges til grund. Timeforbruget må dog ikke stå i åbenbar modstrid med arbejdsopgavens art og omfang.

Stk. 4. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i særlige, konkrete tilfælde, hvor der er sket fejludbetaling, fastsætte timetallet efter skøn. Det gælder, når det oplyste timetal må anses for åbenbart usandsynligt, og medlemmet ikke efterfølgende har oplyst det faktisk anvendte timetal.

§ 28. Fradrag for afvikling af en virksomhed, der er ophørt på tro og love efter § 20 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, sker for de faktiske timer, som medlemmet har brugt på alt arbejde med afviklingen.

Stk. 2. Fradrag for fritidsbeskæftigelse, jf. bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, sker for de faktiske timer, som medlemmet har brugt på beskæftigelsen.

Stk. 3. Medlemmet skal oplyse om de faktiske timer, jf. stk. 1 og 2, når medlemmet sender månedsoplysningerne.

§ 29. Løn eller elevgodtgørelse, som er knyttet til deltagelse i et tilbud om uddannelse efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fradrages krone-for-krone i dagpengene. Indtægten nedsættes forinden med arbejdsmarkedsbidraget.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 30-03-2020. Indarbejdet lovændringer til og med BEK nr 192 af 12/03/2020.