Udgivet 14. Oktober, 2020. Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Klager

A-kasse - klagesager fordelt på a-kasser og sagstyper

< Forrige | Indhold | Næste >

Tabel 2 viser antallet af oprettede sager fordelt på, hvilken a-kasse sagen kommer fra, og sagstype.

CKA har i 2019 fået flest sager fra medlemmer af Akademikernes A-kasse, ASE og Det Faglige Hus. Sager fra disse 3 a-kasser udgjorde således ca. 1/3 af samtlige sager i CKA i 2019.

Antallet af forespørgsler er forholdsvist stabilt gennem årene, men andelen er svagt faldende, som følge af stigningen i antallet af klage-/dispensationssager.

Der er stor forskel på, hvordan klagesager og forespørgsler fordeler sig på a-kasserne, og der er således ikke sammenfald mellem antallet af klagesager og antallet af forespørgsler fra den enkelte a-kasse.

I 2019 blev omkring 2/3 af forespørgslerne modtaget fra a-kasserne. Resten blev modtaget fra borgere eller andre interessenter (i Tabel 2 angivet som ”Uden a-kasse”).

Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser og sagstyper

  2019 2018 2017
  Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler
3F A-kasse 253 10 227 8 207 15
AJKS 35 1 17 0 21 0
Akademikernes A-kasse 294 12 213 2 197 4
ASE A-kasse 262 12 328 2 268 4
Byggefagenes A-kasse 3 0 4 0 2 0
BUPL A-kasse 33 0 33 0 22 1
CA A-kasse 51 0 54 0 27 1
DANA A-kasse 37 1 22 1 48 1
Dansk El-forbund 10 0 5 0 7 0
Det Faglige Hus 365 5 322 3 256 3
Lærernes A-kasse 89 1 86 0 86 1
Din Sundhedsfaglige A-kasse 45 1 45 2 34 3
FOA A-kasse 186 1 192 3 145 3
A-kassen FRIE 18 1 26 0 18 1
FTF A-kasse 124 1 77 2 111 1
HK A-kasse 219 2 280 4 312 1
KRIFA

205 4 178 0 219 5
A-kassen LH 89 5 106 3 84 2
MA A-kasse 143 3 107 2 106 1
METAL A-kasse 80 6 43 2 58 0
MIN A-kasse 135 1 104 0 102 1
NNF A-kasse 173 1 26 0 17 0
Socialpædagogerne 32 0 60 0 41 0
Teknikernes A-kasse

32 0 40 0 31 0
Uden A-kasse 7 40 8 64 0 71
I alt

2.920 108 2.592 99 2.442 118

Der har i hele den målte periode (2017-2019) været et stigende antal klager total set. Hvor der i 2017 blev indgivet 2.442 klager over A-kasser, var det tal i 2019 steget til 2.920.

Der er stor forskel i udviklingen målt på de enkelte A-kasser. Nogle af de A-kasser der har oplevet en forholdsvis stor stigning i antal klager fra 2017-2019 er Akademikernes A-kasse (+49%), CA A-kasse (+89%), Det Faglige Hus (+43%) samt MA A-kasse (+35%). Det skal retfærdigvis siges at de pågældende 4 A-kasser har oplevet pæn medlemstilvækst i perioden, hvorfor et stigende antal klager vil være naturligt. Nogle andre A-kasser har fået færre klager i den målte periode, det gælder f.eks. HK (minus 30%) og Krifa (minus 6%).

Det reelle billede af hvor utilfredse medlemmerne er med deres A-kasse, kan man kun se ved at måle antal klager pr. 1.000 medlemmer, hvilket vi gør i figur 1 på næste side.

< Forrige | Indhold | Næste >

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?