Udgivet 14. Oktober, 2020. Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Klager

Klager over A-kasser i 2019

< Forrige | Indhold | Næste >

Indledning

Om klagestatistikken
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udgiver hvert år en statistik over de klagesager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) i STAR Brønderslev behandler. Nærværende statistik dækker perioden fra 2017 til 2019.

Udfald af en klagesag

Hvis en borger klager til Styrelsen over en afgørelse fra sin A-kasse, kan klagesagen få følgende udfald:

  • CKA kan fastholde den afgørelse, som A-kassen har truffet, det vil sige give A-kassen ret i deres afgørelse.
  • CKA kan omgøre afgørelsen, hvilket betyder at CKA enten kan ændre afgørelsen eller hjemvise sagen til fornyet behandling/afgørelse i A-kassen.

Følger for A-kassen og medlemmet af en afgørelse

En afgørelse der ændres kan medføre at A-kassen pålægges at "realudligne" i forhold til A-kasse medlemmet. Det sker i de tilfælde hvor CKA vurdere at vejledningen fra a-kassen ikke har været tilfredsstillende. Realudligning betyder, at medlemmet stilles som om a-kassen har vejledt korrekt.

Derudover kan CKA vælge at "udtale kritik af a-kassen". Det sker hvis sagsbehandlingen eller vejledningen i den konkrete sag ikke har levet op til lovgivningens krav. Kritik kan gives for både sagsbehandling og vejledning i samme sag.

Om a-kasserne

Ved udgangen af 2019 var der i Danmark 24 a-kasser, som var anerkendt af staten. Se en oversigt over a-kasserne her.

En a-kasse er en privat forening, som har til formål at sikre medlemmerne bistand ved ledighed. A-kasserne udbetaler blandt andet arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og efterløn.

A-kasserne havde 2.125.560 medlemmer i 2019, hvoraf ca. 258.105 medlemmer i løbet af året var berørt af ledighed, svarende til 12,1 procent. Det er et lille fald i forhold til 2018, hvor 12,2 procent i løbet af året var berørt af ledighed.

59.379 personer var på efterløn i løbet af 2019. Det er et fald i forhold til 2018, hvor antallet var 74.271 personer.

A-kasserne udbetalte i 2019 ca. 16,0 mia. kr. i dagpenge og 8,4 mia. kr. i efterløn.

Om klagesystemet

Hvis et medlem af en a-kasse ønsker at klage over en afgørelse, som a-kassen har truffet, kan medlemmet få sin klage behandlet i CKA.

Medlemmer kan klage over CKA’s afgørelser til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (AST).

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

CKA’s hovedopgave er at behandle medlemmers klager over deres a-kasses afgørelser. CKA behandler sager på følgende sagsområder:

  • Medlemskab (overflytning, deltids-/fuldtidsforsikring, medlemsbidrag)
  • Selvstændige og beregning (selvstændig virksomhed, bibeskæftigelse, ophør af virksomhed)
  • Rådighed og selvforskyldt ledighed
  • Udbetaling af dagpenge (dagpengesats, fradrag i dagpengene, supplerende dagpenge)
  • Efterløn (ret til efterløn, efterlønsbevis, præmie, fradrag i efterlønnen, selvstændig virksomhed samtidig med efterløn)
  • Tilbagebetaling, sanktion og regulering (tilbagebetaling, sanktion, refusion, renter, opkrævning af tilbagebetalingsbeløb, slettelse pga. gæld til a-kassen)
  • EØS klagesager
  • Efterregulering af medlems-/efterløns-bidrag

< Forrige | Indhold | Næste >

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?