Klager over A-kasserne i 2018

< Forrige | Indhold | Næste >

Indledning

Om klagestatistikken

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udgiver hvert år en statistik over de klagesager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) i STAR Brønderslev behandler.

Nærværende statistik dækker perioden fra 2016 til 2018.

Udfald af en klagesag

Hvis en borger klager til Styrelsen over en afgørelse fra sin A-kasse, kan klagesagen få følgende udfald:

  • CKA kan fastholde den afgørelse, som A-kassen har truffet, det vil sige give A-kassen ret i deres afgørelse.
  • CKA kan omgøre afgørelsen, hvilket betyder at CKA enten kan ændre afgørelsen eller hjemvise sagen til fornyet behandling/afgørelse i A-kassen

Følgekonsekvenser for A-kassen og medlemmet af en afgørelse

En afgørelse der ændres kan medføre at A-kassen pålægges at "realudligne" i forhold til A-kasse medlemmet. Det sker i de tilfælde hvor CKA vurdere at vejledningen fra a-kassen ikke har været tilfredsstillende. Realudligning betyder, at medlemmet stilles som om a-kassen har vejledt korrekt.

Derudover kan CKA vælge at "udtale kritik af a-kassen". Det sker hvis sagsbehandlingen eller vejledningen i den konkrete sag ikke har levet op til lovgivningens krav. Kritik kan gives for både sagsbehandling og vejledning i samme sag.

Om A-kasserne

I Danmark var der ved udgangen af 2018 24 a-kasser, som var anerkendt af staten. Se en oversigt over a-kasserne.

En a-kasse er en privat forening, som har til formål at sikre medlemmerne bistand ved ledighed. A-kasserne udbetaler blandt andet arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og efterløn.

A-kasserne havde ved udgangen af 2018 ca. 2,2 millioner medlemmer.

A-kasserne udbetalte i 2018 ca. 15,9 milliarder kroner i dagpenge og 12,8 milliarder kroner i efterløn.

Om klagesystemet

Hvis et medlem af en a-kasse ønsker at klage over en afgørelse, som a-kassen har truffet, kan medlemmet få sin klage behandlet i CKA.

Medlemmer kan klage over CKAs afgørelser til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (AST).

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

CKAs hovedopgave er at behandle medlemmers klager over deres a-kasses afgørelser.
CKA behandler sager på følgende områder:

  • Medlemskab (overflytning, deltids-/fuldtidsforsikring, medlemsbidrag)
  • Selvstændige og beregning (selvstændig virksomhed, bibeskæftigelse, ophør af virksomhed)
  • Rådighed og selvforskyldt ledighed
  • Udbetaling af dagpenge (dagpengesats, fradrag i dagpengene, supplerende dagpenge)
  • Efterløn (ret til efterløn, efterlønsbevis, præmie, fradrag i efterlønnen, selvstændig virksomhed samtidig med efterløn)
  • Tilbagebetaling, sanktion og regulering (tilbagebetaling, sanktion, refusion, renter, opkrævning af tilbagebetalingsbeløb, slettelse pga. gæld til a-kassen)
  • EØS klagesager

 

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10. Februar, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Industri og CO-industri (fagforeningernes forhandlingsfællesskab anført af Dansk metal og 3F) indgik den 9. februar 2020 en 3-årig Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?