Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Er du grænsependler? Se guide om A-kasse

< Forrige | Indhold | Næste >

I hvilket land du skal være forsikret og hvilet lands A-kasse (arbejdsløshedsforsikring) der skal udbetale ydelser til dig i tilfælde af arbejdsløshed er reguleret af FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Definitioner

Du er kun grænsearbejder hvis du rejser tilbage til Danmark som hovedregel mindst én gang om ugen. Vender du ikke tilbage til Danmark mindst én gang om ugen er du det man kalder ”anden arbejdstager end grænsearbejder”.

Medlemskab

Både grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere skal under arbejdet være omfattet af lovgivningen, herunder være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor de arbejder, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 3, litra a).

Lad være med at opsige medlemsskabet i din danske A-kasse før du er sikker på at du er omfattet af arbejdsløshedsforsikring i nabolandet (arbejdslandet). I Tyskland sørger arbejdsgiveren for tilmelding til arbejdsløshedsforsikring, mens du automatisk bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikring i Norge, når du arbejder der. I Sverige skal du til gengæld selv sørge for at blive medlem af en A-kasse.

Du kan ofte overføre anciennitet fra den danske A-kasse til arbejdsløshedsforsikringen i dit EU/EØS-arbejdsland, og tilbage igen til den danske A-kasse, når du vender retur til Danmark. Læs mere om betingelserne i denne artikel.

Medregning i dansk A-kasse

Bemærk at kravet om at man skal have arbejde i Danmark i mindst 296 timer inden for en sammenhængende periode på 12 uger/3 måneder, for at kunne medregne en forsikringsperiode fra et andet EU/EØS-land i en dansk A-kasse, ikke gælder for grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere med bopæl i Danmark, jfr. § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1313 af 26. november 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland (EØS-bekendtgørelsen).

Det betyder at det kan være en fordel for nogle at blive vurderet som grænsearbejder/anden arbejdstager end en grænsearbejder, hvis man mister sit arbejde i det andet EU/EØS-land, da det kan være lettere at få medreget anciennitet fra det andet lands arbejdsløshedsforsikring.

Der har været nogle klageafgørelser over dette emne, og her har Styrelsen for arbejdsmarked- og rekruttering (STAR) fastslået at "en person skal have indrettet sit liv efter at være grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder, og at der derfor kan stilles krav om en vis kontinuerlighed i den måde, man har valgt at indrette sit liv på som grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder".
Se bl.a. afgørelse 21-073-0023.

Ydelser i tilfælde af ledighed

Lovvalget under ledighed bestemmes dels af, hvorvidt der er tale om en grænsearbejder eller en anden arbejdstager end en grænsearbejder, dels af om personen er fuldt, delvist eller periodevis arbejdsløs.

Bliver du periodevis eller delvis ledig i arbejdslandet, skal du søge supplerende arbejdsløshedsydelser (hvis det er muligt) i arbejdslandet, uanset om du er grænsearbejder eller ”anden arbejdstager end grænsearbejder”. Samtidig skal du stå til rådighed for arbejdsformidlingen i arbejdslandet, jf. artikel 65, stk. 1, i forordningen.

Hvis du bliver heltidsarbejdsløs som grænsearbejder overgår du til det danske system for arbejdsløshedsforsikring igen, hvilket vil sige at du skal melde dig ind i en dansk A-kasse og udmelde dig af forsikringen i arbejdslandet. Du vil få dagpenge udbetalt af den danske A-kasse, og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark.
Du kan ofte få overført dine optjente rettigheder fra arbejdslandet til den danske A-kasse.

En ”anden arbejdstager end grænsearbejder” der bliver helt ledig, kan selv vælge om vedkommende ønsker at blive boende i arbejdslandet og stille sig til rådighed, og modtage arbejdsløshedsydelser herfra (kræver dokumentation for, at pågældende ikke vender hjem til sit bopælsland, se denne afgørelse), eller vende hjem til sit bopælsland og blive omfattet af reglerne og få arbejdsløshedsydelse derfra.

Delvis/periodevis eller helt arbejdsløs?
Ved vurderingen af om en person er delvis/periodevis eller helt arbejdsløs ses på om personen fortsat er omfattet af en kontrakt med arbejdsgiveren. En person er helt ledig, hvis personen har mistet tilknytningen til virksomheden.

Eksempel 1: Ved hjemsendelse på grund af vejrlig eller materialemangel anses personen som helt ledig, hvis personen ikke er forpligtet til at vende retur til arbejdspladsen, når årsagen til hjemsendelsen ikke længere består (se denne afgørelse).
Eksempel 2: Sæsonarbejde - der udarbejdes en tidsbegrænset aftale for hver arbejdsperiode. I dette tilfælde skal vurderingen af den forsatte tilknytning mellem arbejdsgiver og arbejdstager foretages for hvert enkelt kontraktforhold. Se som eksempel på vurdering denne afgørelse.
Eksempel 3: Arbejde for vikarbureau - i denne afgørelse blev der ikke vurderet at være kontraktretlig tilknytning til vikarbureauet, og derfor blev medlemmet anset som helt ledig, og skulle derfor have arbejdsløshedsydelser fra sit hjemland (og ikke fra den danske A-kasse).

Du bor i Danmark men arbejder i Sverige

Når du pendler til et arbejde på den anden side af Øresund, skal du være dækket af en A-kasse i Sverige.

Du kan se en oversigt over alle A-kasser i Sverige.
Om udbetaling af erstatning ("dagpenge") fra en svensk A-kasse kan du læse en guide fra Arbejdsformidlingen i Sverige.

Hvad med dit fagforeningsmedlemskab?
Udover A-kasse kan du - ligesom i Danmark - også i Sverige være medlem af en fagforening. Det er som i Danmark frivilligt om du vil være medlem af en fagforening.
De svenske fagforeninger kan, ligesom de danske, yde støtte og hjælp til medlemmerne i spørgsmål om løn og ansættelsesforhold.
Du kan finde en svensk fagforening, der passer til dit fag på hjemmesiden fackforbunden.se.

Er du medlem af en dansk fagforening, kan du bibeholde medlemskabet, selvom du begynder at arbejde i Sverige. Du bør dog være opmærksom på, at en dansk fagforening ikke kan påvirke arbejds- og lønforholdene på en svensk arbejdsplads. Desuden vil en svensk fagforening have mere indsigt i de svenske arbejdsforhold, og således kunne give dig en bedre rådgivning.

Supplerende dagpenge i Danmark
En person, der er jobsøgende i Danmark kan søge arbejde i Sverige. Hvis du finder et deltidsarbejde i Sverige og får supplerende dagpenge fra Danmark, skal du være opmærksom på, at du fortsat er socialt sikret i Danmark og at du skal betale fuld dansk skat på din svenske løn.

Hvis du helt eller delvist mister dit arbejde i Sverige
Hvis du bliver helt arbejdsløs, skal du melde dig ind i en A-kasse i Danmark for at kunne få udbetalt dagpenge og andre arbejdsløshedsydelser. Dette gælder uanset at du har været medlem af en svensk A-kasse, mens du stadig havde arbejde i Sverige.
Du skal endvidere på første ledighedsdag melde dig arbejdsløs på jobcentret (jobnet.dk) i den kommune, du er bosat i.
Hvis du får nedsat arbejdstid og bliver deltidsarbejdsløs, er det A-kassen i Sverige, du skal kontakte.

Du bor i Danmark men arbejder i Tyskland

Grænsependlere, som tager arbejde i Tyskland, er arbejdsløshedsforsikret i Tyskland.
I Tyskland er alle arbejdstagere principielt forpligtiget til at være medlem af arbejdsløshedsforsikringen. Arbejdsgiveren sørger for tilmeldingen via sygeforsikringen.
Bidraget til arbejdsløshedsforsikringen betales af arbejdstageren og arbejdsgiveren med halvdelen hver.

Som grænsependler har man, forudsat alle betingelser er opfyldt:

  • ved fuld ledighed ret til dagpenge i Danmark. Bliver du helt arbejdsløs skal du melde dig ind i en dansk A-kasse og samtidig melde dig arbejdsløs hos jobcentret i Danmark.
  • ved deltidsledighed ret til ydelser (Arbeitslosengeld) i Tyskland. Hvis man bliver deltidsarbejdsløs, skal man straks melde sig hos arbejdsformidlingen (Agentur für Arbeit) i Tyskland.

Du kan læse mere om arbejdsløshedsforsikring i Tyskland og dine rettigheder som grænsependler på www.pendlerinfo.org.

Du bor i Danmark men arbejder i Norge

Hvis du arbejder i Norge er du automatisk omfattet af arbejdsløshedsforsikring i Norge. Bliver du helt arbejdsløs efter at have arbejdet i Norge, kan du vælge mellem om du vil søge dagpenge fra Norge (NAV) eller fra en dansk A-kasse. Søger du dagpenge fra NAV er det en betingelse at du vælger at blive i Norge. Bliver du boende i Danmark efter at været blevet ledig, skal du søge optagelse i en dansk A-kasse, og søge dagpenge der.
Du kan få overført optjente rettigheder fra den norske arbejdsløshedsforsikring til den danske A-kasse.

Bliver du ikke helt arbejdsløs, men f.eks. hjemsendt midlertidigt eller delvist arbejdsløs, kan du have ret til dagpenge fra Norge (NAV), selvom du bliver boende i Danmark.

Se mere på NAVs hjemmeside.

Kilde: www.oresunddirekt.dk, Jobindex.dk og Lederne

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen